Vyhlásenie o ochrane údajov VDO Fleet App (VDO)

(Stav: júl 2023)

 I.        preambula

1.      Continental Automotive Technologies GmbH , Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hanover (ďalej len „CONTINENTAL“ alebo „my“) poskytuje zákazníkom a používateľom takzvané mobilné aplikácie, ktoré je možné stiahnuť do mobilných koncových zariadení (inteligentných zariadení). V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať, ako prebieha spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním a používaním aplikácií spoločnosťou CONTINENTAL, najmä s aplikáciou VDO Fleet App.

2.        Okrem informácií o ochrane údajov pre aplikáciu VDO Fleet App platia aktuálne platné všeobecné informácie o ochrane údajov od CONTINENTAL AUTOMOTIVE Technologies GMBH, ktoré sú dostupné na https://www.fleet.vdo.de/footer-navigation/datenschutz/ .

II.        Zodpovedný orgán, dozorný orgán

1.        Zodpovedný orgán

Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover

Telefón: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

Email : info@vdo.com

2.        splnomocnenec pre ochranu údajov

Continental Automotive Technologies GmbH

Data Compliance

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover

E-mail: dataprotection@conti.de

3.        dozorný orgán

Štátny komisár pre ochranu údajov Dolné Sasko

Barbara Thiel

Prinzenstrasse 5

30159 Hannover

Telefón:      +49 (0511) 120 45 00

Fax:             +49 (0511) 120 45 99

E-mail:        poststelle@lfd.niedersachsen.de

III.        Aké údaje sa spracúvajú na stiahnutie aplikácie VDO Fleet?

1.        Keď si stiahnete naše aplikácie z príslušných obchodov s aplikáciami ( napr. Apple App Store alebo Google Play), určité údaje o vás, ktoré sú potrebné na stiahnutie, sa prenesú z vášho mobilného zariadenia do príslušného obchodu s aplikáciami.

Najmä pri sťahovaní aplikácie z obchodu s aplikáciami je možné do obchodu s aplikáciami preniesť e-mailovú adresu, používateľské meno , zákaznícke číslo účtu na sťahovanie, individuálne identifikačné číslo zariadenia a čas stiahnutia.

2.        CONTINENTAL nemá žiadny vplyv na zber a spracovanie vyššie uvedených údajov . Údaje zhromažďuje a spracúva výlučne vami vybraný obchod s aplikáciami. CONTINENTAL nezodpovedá za tento zber a spracovanie; zodpovednosť nesie výlučne príslušný prevádzkovateľ obchodu s aplikáciami.

IV.        Aké údaje sa spracúvajú pri používaní aplikácie VDO Fleet?

Rozsah spracovania osobných údajov spoločnosťou CONTINENTAL v súvislosti s poskytovaním aplikácie VDO Fleet App závisí vo veľkej miere od služieb a funkcií ponúkaných prostredníctvom príslušnej aplikácie.

Spoločnosť CONTINENTAL v zásade zhromažďuje a spracúva osobné údaje iba v rozsahu, v akom je to ( i ) nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo poskytovanie dohodnutých služieb a funkcií medzi používateľom aplikácie a spoločnosťou CONTINENTAL (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR) alebo ( ii) , ak sú údaje potrebné pre funkčnosť aplikácie v rámci oprávnených záujmov a neprevažujú záujmy používateľa na ochrane jeho osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

V závislosti od služieb alebo funkcií poskytovaných prostredníctvom aplikácie je možné spracovávať najmä nasledujúce typy údajov:

1.        POSKYTOVANIE FUNKCIÍ / SLUŽIEB prostredníctvom aplikácie VDO Fleet App

Continental Automotive GmbH poskytuje aplikáciu pre smartfóny „VDO Fleet App“. Na používanie aplikácie v spojení s tachografom od generácie 4.1 nie je potrebný žiadny ďalší hardvér a spojenie sa nadväzuje pomocou protokolu Bluetooth.

Aplikácia VDO Fleet vám umožňuje stiahnuť zákonom požadované údaje z tachografu (formát údajov DDD), ako aj nahrať a archivovať tieto údaje v riešení správy tachografov spoločnosti Continental „VDO Fleet – Správa tachografov“. Používateľ tak zaisťuje, že potrebné údaje sú v pravidelných intervaloch načítané a uchovávané v súlade so zákonom pomocou archivačného systému „VDO Fleet“. Používateľ má tiež možnosť prihlásiť sa do VDO Fleet System v rámci aplikácie a používať ho na cestách. Na používanie vyššie uvedených funkcií je potrebná platná zmluva VDO Fleet.

Funkcia Pripomienky na sledovanie predpísaných intervalov sťahovania cez VDO Fleet System, aby nezmeškal schôdzku.

Ďalej má užívateľ možnosť využiť funkciu "Mapy" v spojení s VDO Fleet System. Ponúkaná služba vám umožňuje sledovať polohu vozového parku (na to je potrebné telematické zariadenie), aby ste mohli reagovať v prípade udalostí počas prepravy.

Ak používatelia poskytnú ďalšie údaje ako súčasť aplikácie VDO Fleet alebo ich uložia/nahrajú do aplikácie VDO Fleet, aby mohli využívať ďalšie služby a/alebo funkcie, tieto údaje budú spracované iba v rozsahu, ktorý je potrebný na poskytovanie príslušných služieb a funkcie.

Právnym základom takéhoto spracovania je čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR (plnenie zmluvy). Poskytnutie údajov je vždy dobrovoľné. Ak nie sú poskytnuté údaje potrebné na poskytovanie ponúkaných služieb/funkcií ( napr. údaje potrebné na aktiváciu aplikácie), môže dochádzať k obmedzeniam v poskytovaní služieb alebo k neposkytnutiu služieb vôbec.

2.        Newsletter / súhlas s marketingom a reklamou

Pokiaľ CONTINENTAL poskytuje možnosť registrácie na odber noviniek alebo udeľovania marketingového a reklamného súhlasu prostredníctvom aplikácie VDO Fleet, platí nasledovné:

Aby sme si mohli overiť, či vlastník e-mailovej adresy poskytnutej v tejto súvislosti súhlasí so zasielaním noviniek a/alebo inzercie, posielame automatický e-mail na e-mailovú adresu uvedenú po prvom kroku registrácie. Až po potvrdení registračného odkazu v potvrdzovacom e-maili uvádzame e-mailovú adresu uvedenú v našom mailingliste (tzv. double opt-in).

Upozorňujeme, že z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v newsletteri. Po udelení marketingového a/alebo reklamného súhlasu ho môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti (pozri nižšie).

3.        Spracovanie údajov o polohe/navigácii

Pokiaľ aplikácia VDO Fleet zhromažďuje a spracúva údaje o polohe/navigácii na účely poskytovania služieb a/alebo funkcií, platí nasledovné:

Aplikácia VDO Fleet spracováva údaje o polohe/navigácii iba vtedy, ak používateľ povolil prístup k údajom o polohe na svojom mobilnom zariadení. Schválenie sa automaticky vyžaduje pri inštalácii aplikácie VDO Fleet App cez operačný systém príslušného koncového zariadenia a po inštalácii je možné ho – v závislosti od príslušného koncového zariadenia – znova zmeniť prostredníctvom nastavení.

Lokalizačné údaje používa aplikácia VDO Fleet App v zásade len v rozsahu, v akom je to potrebné na splnenie príslušných služieb a/alebo funkcií aplikácie VDO Fleet (napr. na tento účel používame mapovú službu nainštalovanú na vašom koncovom zariadení; ak na vašom koncovom zariadení nie je nainštalovaná žiadna mapová služba, budete presmerovaní na internetovú mapovú službu, o ktorej sa môžete slobodne rozhodnúť.  Poskytovateľ mapovej služby spracúva tieto prenášané údaje na vlastnú zodpovednosť a za svoje vlastné účely (prípadne na zlepšovanie produktov, vývoj nových produktov, na reklamné účely vrátane poskytovania personalizovanej reklamy od tretích strán Nemáme na to žiadny vplyv. Informácie o spracovaní údajov poskytovateľom vašej mapovej služby nájdete v upozornenia na ochranu údajov príslušného poskytovateľa; tieto sú dostupné prostredníctvom aplikácie príslušného poskytovateľa mapových služieb alebo na internete.

4.        Kontaktný formulár

Ak CONTINENTAL poskytuje kontaktný formulár v aplikácii VDO Fleet App, platí nasledovné:
Osobné údaje používateľov, ktoré sprístupnia prostredníctvom kontaktného formulára v aplikácii VDO Fleet ( napr. priezvisko, meno, adresa, firma, e-mailová adresa alebo čas). prenosu) sa spracúvajú za účelom vybavenia príslušnej žiadosti alebo príslušnej žiadosti používateľa. Pokiaľ sa údaje spracúvajú za účelom splnenia objednávky zákazníka alebo požiadavky zákazníka, právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 lit. b GDPR. Ak je daný súhlas, čl. 6 ods. 1 lit. GDPR právny základ spracúvania.

5.        Spracovanie technických ZARIADENÍ a komunikačných údajov

Zhromažďovanie a spracovanie údajov o technickom zariadení a komunikácii je nevyhnutné na poskytovanie aplikácie VDO Fleet App alebo poskytovanie služieb a funkcií dostupných prostredníctvom aplikácií. Za účelom poskytovania našich služieb a funkcionalít spracúvame najmä nasledovné technické údaje a informácie:

-        IP adresa

-        Dátum a čas žiadosti

-        ID zariadenia, napr. IMEI [1], IMSI [2], číslo mobilného telefónu alebo MAC adresa pre použitie v sieti WLAN

-        Rozdiel medzi časovým pásmom a GMT

-        typ zariadenia

-        Obsah požiadavky (požadovaná služba / funkcia)

-        Nastavenia špecifické pre zariadenie    
( napr. prehliadač, operačný systém, jazyková verzia)

-        množstvo prenesených dát

-        Nastavenia aplikácie

-        Správa, či bola výmena údajov úspešná / dokončená

-        Vlastnosti aplikácie

-        Zlyhanie aplikácie / chybové hlásenie

6.        Vylepšenia produktov, kvalita služieb

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi si spoločnosť CONTINENTAL vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje používateľa (vrátane údajov o polohe) v depersonalizovanej forme na účely zlepšovania produktov, bezpečnosti produktov a IT a na zabezpečenie kvality produktov a služieb. „Depersonalizované“ znamená, že údaje už nemožno priamo spätne vysledovať ku konkrétnym používateľom. Za týmto účelom CONTINENTAL spracúva osobné údaje za účelom generovania depersonalizovaných súborov údajov, ktoré sa následne používajú na zlepšovanie produktov a služieb CONTINENTAL.

Právnym základom takéhoto spracovania je čl. 6 ods. 4 GDPR (zmena účelu) a
čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR (oprávnené záujmy). Oprávnené záujmy spoločnosti CONTINENTAL spočívajú v používaní depersonalizovaných údajov na splnenie vysokých očakávaní svojich používateľov pri poskytovaní kvalitných služieb a služieb, na zlepšovanie produktov a služieb, na zaistenie bezpečnosti produktov a IT a na uspokojenie dopytu po novovyvinutých, inovatívne riešenia a/alebo služby.

Na ochranu záujmov používateľov – okrem depersonalizácie – sa podľa potreby prijímajú a implementujú dodatočné opatrenia a opatrenia na bezpečnosť údajov, napr. prísne obmedzenia prístupu k údajom, obmedzenia používania údajov, bezpečnostné opatrenia, doby uchovávania a zásady hospodárnosti údajov, ako napr. ako výhradný zber relevantných údajov.

 

SYSTÉM / ZABEZPEČENIE NÁRAZU

Na zaistenie bezpečnosti systému a zlyhania našej aplikácie si vyhradzujeme právo používať analytický a monitorovací nástroj Firebase. Poskytovateľom služby je Google Inc. Za európsky región je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko).

 

Pokiaľ sa používa Firebase, robí sa to len na analýzu zlyhaní, ako aj súvisiacu analýzu používania APP na anonymnom alebo súhrnnom základe; analýzy používame výhradne na účely zlepšovania aplikácie VDO Fleet APP. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 lit. f DSGVO (oprávnené záujmy); oprávneným záujmom je zaistenie bezpečnosti systému a zlepšenie VDO-FLEET-APP v tomto smere. Pokiaľ poskytovateľ služieb Google spracúva údaje na vyššie uvedený účel , prípadne aj v USA, v súčasnosti sa tak deje na základe takzvaných štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie (čl. 46 ods. 2 a 3 DSGVO ), ako aj na základe nového rámca ochrany údajov. Ďalšie informácie od spoločnosti Google o ochrane údajov na Firebase nájdete na https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms .

 

V.        Všetci príjemcovia údajov

Pri poskytovaní služieb našich aplikácií niekedy využívame poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí pre nás môžu pracovať v rámci poskytovania služieb. Títo poskytovatelia služieb môžu prichádzať do styku s osobnými údajmi v rámci poskytovania služieb a zastupovať tretie strany alebo príjemcov v zmysle. GDPR. V prípade potreby sú k dispozícii zodpovedajúce zmluvy o spracovaní údajov (článok 28 GDPR). Pokiaľ by sa tretie strany mali podieľať na spracovaní údajov mimo zmluvy o spracovaní údajov, zabezpečujeme, aby sa to vykonávalo výlučne v súlade s požiadavkami GDPR a len vtedy, ak na to existuje vhodný právny základ.

Na poskytovanie aplikácie VDO Fleet v súčasnosti využívame nasledujúcich poskytovateľov služieb/služieb: pendo.io Inc.[3]

VI.      práva dotknutej osoby

1.        Používatelia majú podľa GDPR voči prevádzkovateľovi, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, tieto práva:

  • právo na informácie
  • Právo na opravu alebo vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo namietať proti spracovaniu
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo odvolať súhlas s budúcim účinkom.

Ak už nechcete používať aplikáciu VDO Fleet a/alebo vymazať údaje uložené v aplikácii, môžete tak urobiť kedykoľvek prostredníctvom ponuky aplikácie.

2.        Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov na naše spracúvanie vašich osobných údajov.

VII.      Zmena informácií o ochrane údajov

1.      Vyhradzujeme si právo meniť a/alebo upravovať tieto informácie o ochrane údajov v nepravidelných intervaloch. Budeme vás informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách ovplyvňujúcich spôsob, akým používame vaše osobné údaje. Aktuálnu verziu nájdete na našej webovej stránke pod odkazom „Zásady ochrany osobných údajov“.

2.      Upozorňujeme, že poskytnuté jazykové verzie a/alebo preklady vyhlásenia o ochrane údajov slúžia len na lepšie pochopenie. V prípade sporu o výklad má vždy prednosť nemecký text.

* * *

 

[1]IMEI = medzinárodný identifikátor mobilného zariadenia

[2]IMSI = International Mobile Subscriber Identity

[3] pendo.io Inc. , 150 Fayetteville St., Raleigh, NC 27601, USA; Upozornenie: pendo.io spracúva iba pseudonymizované agregované údaje. Údaje sa spracúvajú a uchovávajú v rámci EHP. Okrem toho a ako náhrada platia aj štandardné zmluvné doložky Komisie EÚ (podľa vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/914). Okrem toho spoločnosť Continental zaviedla špecifické technické bezpečnostné opatrenia, aby zabránila neoprávnenému prístupu k údajom, najmä z krajín mimo EHP.

Follow us