Verklaring gegevensbescherming VDO Fleet App (VDO)

(Status: juli 2023)

 I.        preambule

1.      Continental Automotive Technologies GmbH , VahrenwalderStr . 9, 30165 Hanover (hierna: "CONTINENTAL" of "wij") biedt klanten en gebruikers zogenaamde mobiele apps aan die kunnen worden gedownload op mobiele eindapparaten (smart devices). Hieronder willen wij u informeren hoe de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanbieden en gebruiken van apps door CONTINENTAL plaatsvindt, in het bijzonder met de VDO Fleet App.

2.        Naast de informatie over gegevensbescherming voor de VDO Fleet App is de actueel geldende algemene informatie over gegevensbescherming van CONTINENTAL AUTOMOTIVE Technologies GMBH van toepassing, die u kunt opvragen op https://www.fleet.vdo.de/footer-navigation/datenschutz/.

II.        Verantwoordelijk orgaan, toezichthoudende autoriteit

1.        Verantwoordelijk orgaan

Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover

Telefoon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

2.        Functionaris voor gegevensbescherming

Continental Automotive Technologies GmbH

Data Compliance

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover

E-mail: dataprotection@conti.de

3.        Toezichthoudende autoriteit

De staatscommissaris voor gegevensbescherming Nedersaksen

Barbara Thiel

Prinsenstraße 5

30159 Hannover

Telefoon:    +49 (0511) 120 45 00

Fax:             +49 (0511) 120 45 99

E-mail:        poststelle@lfd.niedersachsen.de

III.        Welke gegevens worden verwerkt voor het downloaden van de VDO Fleet App?

1.        Wanneer u onze apps downloadt uit de relevante appstores ( bijv. Apple App Store of Google Play), worden bepaalde gegevens over u die nodig zijn voor het downloaden van uw mobiele apparaat naar de betreffende appstore verzonden.

Met name bij het downloaden van de app uit een app store kunnen het e-mailadres, de gebruikersnaam , het klantnummer van het downloadaccount, het individuele apparaatidentificatienummer en het tijdstip van downloaden naar de app store worden overgedragen.

2.        CONTINENTAL heeft geen invloed op de verzameling en verwerking van bovengenoemde gegevens . Gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt door de door u geselecteerde app store. CONTINENTAL is niet verantwoordelijk voor deze verzameling en verwerking; De verantwoordelijkheid ligt uitsluitend bij de betreffende exploitant van de app store.

IV.        Welke gegevens worden verwerkt bij het gebruik van de VDO Fleet App?

De omvang van de verwerking van persoonsgegevens door CONTINENTAL in verband met het aanbieden van de VDO Fleet App hangt grotendeels af van de diensten en functionaliteiten die via de betreffende app worden aangeboden.

In principe verzamelt en verwerkt CONTINENTAL alleen persoonlijke gegevens voor zover dit ( i ) noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of het leveren van de overeengekomen diensten en functionaliteiten tussen de app-gebruiker en CONTINENTAL (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG) of ( ii) als gegevens nodig zijn voor de functionaliteit van de app in het kader van legitieme belangen en de belangen van de gebruiker bij het beschermen van zijn persoonlijke gegevens niet prevaleren (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG).

kunnen met name de volgende soorten gegevens worden verwerkt:

1.        AANBIEDING VAN FUNCTIES/DIENSTEN via de VDO Fleet App

Continental Automotive GmbH biedt de smartphone-applicatie "VDO Fleet App" aan. Er is geen extra hardware nodig om de applicatie te gebruiken in combinatie met een tachograaf vanaf generatie 4.1 en de verbinding wordt tot stand gebracht via het Bluetooth-protocol.

Met de VDO Fleet-app kunt u de wettelijk vereiste tachograafgegevens (DDD-gegevensformaat) downloaden en deze gegevens uploaden en archiveren in de tachograafbeheeroplossing van Continental "VDO Fleet - Tachograafbeheer". Op deze manier zorgt de gebruiker ervoor dat de benodigde gegevens met regelmatige tussenpozen worden geladen en in overeenstemming met de wet worden opgeslagen met behulp van het archiveringssysteem “VDO Fleet”. Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om binnen de applicatie in te loggen op het VDO Fleet System en het onderweg te gebruiken. Voor het gebruik van bovenstaande functies is een geldig VDO Fleet-contract vereist.

Met de functie Herinneringen worden de voorgeschreven downloadintervallen via het VDO Fleet System bewaakt, zodat hij geen afspraak mist.

Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om de functie "Kaarten" te gebruiken in combinatie met het VDO Fleet System. Met de aangeboden dienst kunt u de positie van de wagenparkvoertuigen volgen (hiervoor is een telematicaapparaat nodig) om te kunnen reageren op gebeurtenissen tijdens het transportproces.

Als gebruikers in het kader van de VDO Fleet App verdere gegevens verstrekken of deze in de VDO Fleet App opslaan/uploaden om verdere diensten en/of functionaliteiten te gebruiken, worden deze gegevens alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om de betreffende diensten te verlenen en functionaliteiten.

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is Art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. b AVG (uitvoering van contract). Het verstrekken van gegevens is altijd vrijwillig. Indien gegevens die nodig zijn voor het leveren van de aangeboden diensten/functionaliteit niet worden verstrekt ( bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om de app te activeren), kunnen er beperkingen zijn bij het leveren van diensten of kan het zijn dat er helemaal geen diensten worden geleverd.

2.        Nieuwsbrief / toestemming voor marketing en reclame

Voor zover CONTINENTAL de mogelijkheid biedt om zich aan te melden voor nieuwsbrieven of om marketing- en reclametoestemming te verlenen via de VDO Fleet App, geldt het volgende:

Om te kunnen controleren of de eigenaar van het daarbij opgegeven e-mailadres akkoord gaat met het ontvangen van nieuwsbrieven en/of reclame, sturen wij na de eerste registratiestap een geautomatiseerde e-mail naar het opgegeven e-mailadres. Pas na bevestiging van de registratielink in de bevestigingsmail nemen wij het opgegeven e-mailadres op in onze mailinglijst (zogenaamde dubbele opt-in).

Houd er rekening mee dat u zich op elk moment kunt afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken. Nadat u toestemming voor marketing en/of reclame heeft gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met werking voor de toekomst (zie hieronder).

3.        Verwerking van locatie-/navigatiegegevens

Voor zover de VDO Fleet App locatie-/navigatiegegevens verzamelt en verwerkt ten behoeve van het leveren van diensten en/of functionaliteiten, geldt het volgende:

De VDO Fleet App verwerkt alleen locatie-/navigatiegegevens als de gebruiker toegang tot de locatiegegevens op zijn of haar mobiele apparaat heeft ingeschakeld. De goedkeuring wordt automatisch aangevraagd tijdens de installatie van de VDO Fleet App via het besturingssysteem van het betreffende eindapparaat en kan na installatie - afhankelijk van het betreffende eindapparaat - via de instellingen weer worden gewijzigd.

In principe worden locatiegegevens door de VDO Fleet App alleen gebruikt voor zover dit noodzakelijk is om de betreffende diensten en/of functionaliteiten van de VDO Fleet App te vervullen (hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld de kaartservice die op uw eindapparaat is geïnstalleerd; Als er op uw eindapparaat geen kaartdienst is geïnstalleerd, wordt u doorgestuurd naar een op internet gebaseerde kaartendienst, waarvan u zelf kunt beslissen hoe u deze gebruikt. De aanbieder  van de kaartdienst verwerkt deze verzonden gegevens op eigen verantwoordelijkheid en voor zijn rekening. eigen doeleinden (eventueel voor productverbetering, ontwikkeling van nieuwe producten, voor reclamedoeleinden inclusief het aanbieden van gepersonaliseerde reclame van derden. Hier hebben wij geen invloed op. Informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder van uw kaartendienst vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende aanbieder; deze zijn toegankelijk via de app van de betreffende kaartdienstaanbieder of op internet.

4.        Contact Formulier

Indien CONTINENTAL een contactformulier in de VDO Fleet App ter beschikking stelt, geldt het volgende:
Persoonsgegevens van gebruikers die zij via een contactformulier in de VDO Fleet App ter beschikking stellen ( bijv . naam, voornaam, adres, bedrijf, e-mailadres of tijdstip van de overdracht) worden verwerkt met het oog op de verwerking van het betreffende verzoek of het betreffende gebruikersverzoek. Voor zover de gegevens worden verwerkt met het oog op het vervullen van een bestelling of een verzoek van een klant, is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. b AVG. Indien toestemming wordt gegeven, geldt art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. een AVG-rechtsgrondslag voor verwerking.

5.        Verwerking van technische APPARAAT- en communicatiegegevens

Het verzamelen en verwerken van technische apparaat- en communicatiegegevens is noodzakelijk om de VDO Fleet App of de levering van de via de apps beschikbare diensten en functionaliteiten te kunnen aanbieden. Om onze diensten en functionaliteiten te kunnen leveren, worden met name de volgende technische gegevens en informatie verwerkt:

-        IP adres

-        Datum en tijd van de aanvraag

-        Apparaat-ID, bijvoorbeeld IMEI [1], IMSI [2], mobiel telefoonnummer of MAC-adres voor WLAN-gebruik

-        Tijdzoneverschil met GMT

-        soort apparaat

-        Inhoud van de aanvraag (gevraagde dienst/functionaliteit)

-        Apparaatspecifieke instellingen            
( bijv. browser, besturingssysteem, taalversie)

-        hoeveelheid overgedragen gegevens

-        App instellingen

-        Bericht of de gegevensuitwisseling succesvol/voltooid was

-        App-eigenschappen

-        Crash app/foutmelding

6.        Productverbeteringen, servicekwaliteit

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt CONTINENTAL zich het recht voor om persoonlijke gebruikersgegevens (inclusief locatiegegevens) in een niet-gepersonaliseerde vorm te verwerken met het oog op productverbetering, product- en IT-beveiliging en om de kwaliteit van producten en diensten te garanderen. ‘Gedepersonaliseerd’ houdt in dat gegevens niet meer direct te herleiden zijn tot specifieke gebruikers. Voor dit doeleinde verwerkt CONTINENTAL persoonsgegevens om gedepersonaliseerde datasets te genereren, die vervolgens worden gebruikt om de producten en diensten van CONTINENTAL te verbeteren.

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is Art. 6 Paragraaf. 4 AVG (wijziging van doel) en
art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. f AVG (legitieme belangen). De legitieme belangen van CONTINENTAL liggen in het gebruik van gedepersonaliseerde gegevens om te voldoen aan de hoge verwachtingen van haar gebruikers bij het leveren van hoogwaardige diensten en diensten, om producten en diensten te verbeteren, om product- en IT-veiligheid te garanderen en om te voldoen aan de vraag naar nieuw ontwikkelde, rekening gehouden met innovatieve oplossingen en/of diensten.

Om de belangen van gebruikers te beschermen worden – naast de-personalisatie – aanvullende voorzorgsmaatregelen en maatregelen voor gegevensbeveiliging genomen en indien nodig geïmplementeerd, bijvoorbeeld strikte beperkingen op de toegang tot gegevens, beperkingen op het gebruik van gegevens, beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en beginselen van gegevenseconomie, zoals als het exclusief verzamelen van relevante gegevens.

 

SYSTEEM / CRASHBEVEILIGING

Om de systeem- en crashbeveiliging van onze app te garanderen, behouden wij ons het recht voor om de analyse- en monitoringtool Firebase te gebruiken. De dienstverlener is Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

 

Voor zover Firebase wordt gebruikt, gebeurt dit alleen voor crashanalyse en een gerelateerde analyse van APP-gebruik op anonieme of geaggregeerde basis; wij gebruiken de analyses uitsluitend ten behoeve van het verbeteren van de VDO Fleet APP. De wettelijke basis is art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO (legitieme belangen); het legitieme belang is het waarborgen van de systeemveiligheid en het in dit opzicht verbeteren van de VDO-FLEET-APP. Voor zover de dienstverlener Google gegevens verwerkt voor het bovengenoemde doel , indien van toepassing ook in de VS, gebeurt dit momenteel op basis van de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (art. 46 lid 2 en 3 DSGVO ), evenals op basis van het nieuwe Data Protection Framework. Meer informatie van Google over gegevensbescherming bij Firebase vindt u op https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms .

 

V.        Eventuele ontvangers van gegevens

Bij het leveren van onze app-diensten maken wij soms gebruik van externe dienstverleners die voor ons kunnen werken in het kader van de dienstverlening. Deze dienstverleners kunnen in het kader van de dienstverlening in aanraking komen met persoonsgegevens en vertegenwoordigen derden of ontvangers in de zin van. AVG. Indien nodig zijn overeenkomstige gegevensverwerkingsovereenkomsten beschikbaar (artikel 28 AVG). Voor zover bij een gegevensverwerking buiten een verwerkersovereenkomst derden betrokken zouden moeten zijn, zorgen wij ervoor dat dit uitsluitend gebeurt in overeenstemming met de eisen van de AVG en alleen als daarvoor een passende wettelijke basis bestaat.

Voor het aanbieden van de VDO Fleet App maken wij momenteel gebruik van de volgende dienstverleners/diensten: pendo.io Inc.[3]

VI.      rechten van de betrokkene

1.        Volgens de AVG hebben gebruikers de volgende rechten tegenover een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de hen betreffende persoonsgegevens:

  • recht op informatie
  • Recht op rectificatie of verwijdering
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
  • Recht op gegevensportabiliteit
  • Recht om toestemming met toekomstig effect in te trekken.

Als u de VDO Fleet-app niet meer wilt gebruiken en/of de in de app opgeslagen gegevens wilt verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment via het app-menu doen.

2.        U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

VII.      Wijziging in gegevensbeschermingsinformatie

1.      Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsinformatie met onregelmatige tussenpozen te wijzigen en/of aan te passen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. De actuele versie vindt u op onze website onder de link ‘Privacybeleid’.

2.      Houd er rekening mee dat de taalversies en/of vertalingen van de verstrekte gegevensbeschermingsverklaring alleen bedoeld zijn voor een beter begrip. Bij interpretatiegeschillen heeft de Duitse tekst altijd voorrang.

* * *

 

[1]IMEI = Internationale identificatie van mobiele apparatuur

[2]IMSI = Internationale mobiele abonnee-identiteit

[3] pendo.io Inc. , 150 Fayetteville St., Raleigh, NC 27601, VS; Let op: pendo.io verwerkt alleen gepseudonimiseerde , geaggregeerde gegevens. De gegevens worden binnen de EER verwerkt en opgeslagen. Daarnaast en als reserve zijn ook de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (volgens Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914) van toepassing. Daarnaast heeft Continental specifieke technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen, vooral van buiten de EER.

Follow us