Pravne informacije in pogoji uporabe Continental Automotive Technologies GmbH za aplikacijo "VDO Fleet"

Z namestitvijo in/ali uporabo aplikacije »VDO Fleet« (v nadaljevanju: »Aplikacija« ali »VDO Fleet«) uporabnik brez zadržkov sprejema naslednje pogoje uporabe družbe Continental (v nadaljevanju: »Continental«):

 

  • 1

Pravice celinske lastnine, pravica do uporabe

 

Uporabo aplikacije urejajo pogoji uporabe, določeni v Poslovnih in programskih pravilnikih trgovine Google Play, razen če ni drugače določeno v teh pogojih spodaj.

 

Avtorske pravice za dela, objavljena v tej aplikaciji in ki jih je ustvaril sam Continental, ter njihova kompilacija v aplikaciji ostanejo izključno pri Continentalu in njegovih podružnicah. Uporaba, zlasti podvajanje, distribucija ali omogočanje javnega dostopa takih besedil, slik, grafik, animacij, videoposnetkov, glasbe, zvokov in drugih materialov v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah (zlasti v drugih aplikacijah ali spletnih mestih) ni dovoljeno brez izrecnega soglasja družbe Continental ali njenih podružnic ni dovoljeno.

 

Continental je upravičen do uporabe blagovnih znamk in logotipov, prikazanih v aplikaciji (»blagovne znamke«). Nič v tej aplikaciji se ne sme razlagati kot podelitev kakršne koli licence za uporabo teh blagovnih znamk. Zgolj omemba blagovnih znamk v aplikaciji ne pomeni, da so blagovne znamke prosto dostopne vsem. Za to je potrebno izrecno pisno soglasje Continentala. Nepooblaščena uporaba teh blagovnih znamk je strogo prepovedana.

 

Continental bo uveljavljal svoje pravice intelektualne lastnine po vsem svetu v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

  • 2

Pravica do odstopa

 

Ker so funkcije brez povezave VDO Fleet brezplačne funkcije, uporabnik nima zakonske pravice do odstopa v skladu s členom 312d odstavka 1 BGB. Odstavek 312d člena 4 št. 1 BGB velja za prodajne pogodbe na daljavo za dostavo blaga, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Namestitev aplikacije je prenos programske opreme, ki je zaradi njene narave in možnosti nadaljnje uporabe ni mogoče brez ostanka vrniti. Iz tega razloga je pravica uporabnika do odstopa od pogodbe izključena.

 

  • 3

Vsebina in uporaba aplikacije, odgovornost

 

Continental ponuja aplikacijo za pametne telefone "VDO Fleet". Za uporabo aplikacije v povezavi s tahografom generacije 4.1 ni potrebna nobena dodatna strojna oprema, povezava pa se vzpostavi preko Bluetooth protokola.

 

VDO Fleet vam omogoča prenos zakonsko zahtevanih tahografskih podatkov (format podatkov DDD) ter nalaganje in arhiviranje teh podatkov v Continentalovi rešitvi za upravljanje tahografov "VDO Fleet - Tachograph Management". Na ta način uporabnik zagotovi, da se potrebni podatki nalagajo v rednih časovnih presledkih in shranjujejo v skladu z zakonodajo z uporabo sistema za arhiviranje »VDO Fleet«. Uporabnik ima tudi možnost, da se znotraj aplikacije prijavi v VDO Fleet System in jo uporablja na poti. Za uporabo zgornjih funkcij je potrebna veljavna pogodba VDO Fleet.

 

Uporabnik lahko preko VDO Fleet System s funkcijo »Opomniki« spremlja tudi predpisane intervale prenosov, da ne zamudi termina.

 

Poleg tega ima uporabnik možnost uporabe funkcije "Maps" v povezavi s sistemom VDO Fleet System. Ponujena storitev vam omogoča spremljanje položaja voznega parka (za to je potrebna telematska naprava), da se lahko odzovete na dogodke med transportnim procesom.

Informacije v aplikaciji so neobvezujoče in so zgolj informativne narave.

 

Podatke v aplikaciji ter vse ponujene izdelke in storitve lahko Continental kadar koli spremeni ali posodobi brez predhodnega obvestila. Aplikacija ne vsebuje nobenih jamstev ali informacij o kakovosti, za katere je odgovoren Continental, ne glede na to, ali so izrecne ali tihe. To velja tudi za pravočasnost, pravilnost, popolnost in kakovost posredovanih informacij, za kar Continental ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabnik ne bo manipuliral z aplikacijo in jo bo uporabljal le, kot je predvideno.

 

Odškodninski zahtevki uporabnikov, ki nastanejo v zvezi z uporabo aplikacije in njene vsebine, so izključeni. Iz tega so izvzeti zahtevki za škodo, ki izhajajo iz poškodb življenja, telesa ali zdravja, kot tudi odgovornost za drugo škodo, ki temelji na naklepni ali hudo malomarni kršitvi dolžnosti s strani Continentala, njegovih pravnih zastopnikov ali posrednikov. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je Continental odgovoren samo za pogodbeno značilno, predvidljivo in neposredno škodo, če je ta nastala zgolj zaradi malomarnosti. Bistvene pogodbene obveznosti so tiste, katerih izpolnitev je nujna za dosego pogodbenega cilja. Te omejitve odgovornosti veljajo tudi za Continentalove pravne zastopnike in posrednike, če se zahtevki uveljavljajo neposredno proti njim. Določbe zakona o odgovornosti za izdelke ostanejo nespremenjene.

 

Continental močno priporoča, da med vožnjo ne uporabljate elektronskih naprav, še posebej ne, da jih upravljate. Continental ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki je posledica nesreč, ali za prejete kazni.

 

  • 4

Zbiranje in obdelava podatkov

 

Za uporabo te aplikacije se strinjate z ločenimi predpisi družbe Continental o varstvu podatkov. Vsebino predpisov o varstvu podatkov si lahko kadar koli ogledate pod izjavo o varstvu podatkov . Continental si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni, prilagodi, izbriše ali doda nove dele te določbe o varstvu podatkov, vendar v okviru zakonskih predpisov. Če želite še naprej uporabljati to aplikacijo, potem ko ste od Continentala prejeli obvestilo o spremembi predpisov o varstvu podatkov, se morate najprej strinjati s temi novimi predpisi o varstvu podatkov, da boste lahko še naprej uporabljali »VDO Fleet«.

 

  • 5

Povezave do drugih spletnih mest

 

V aplikaciji so lahko kot dodatna storitev na voljo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Te spletne strani so popolnoma neodvisne in so zunaj odgovornosti in nadzora Continentala. Continental zato ni odgovoren za vsebino katerega koli od teh spletnih mest tretjih oseb, do katerih dostopate prek aplikacije, in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, predpise o varstvu podatkov ali uporabo takih spletnih mest. Za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino, predvsem pa za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe takih informacij, odgovarja izključno ponudnik spletne strani, na katero se sklicuje aplikacija.

 

  • 6

Starostna omejitev

 

Najnižja starost za uporabo te aplikacije je 18 let. Uporabnik jamči, da je starejši od 18 let. Če Continental izve, da uporabnik ni star vsaj 18 let, ima Continental pravico sprejeti potrebne ukrepe. Če uporabnik še ni polnoleten, jamči, da ima dovoljenje staršev za uporabo te aplikacije.

 

  • 7

Razpoložljivost aplikacije

 

Ta aplikacija je trenutno na voljo v Nemčiji v trgovini Google Play. Continental si pridržuje pravico, da tudi v prihodnosti ponudi aplikacijo po vsem svetu, vendar to ne vključuje namere Continentala, da izda zavezujočo objavo o razpoložljivosti aplikacije po vsem svetu.

 

  • 8

Prenehanje sodelovanja

 

Sodelovanje v naši aplikaciji se konča, če uporabnik odstrani "VDO Fleet" .

 

po predhodnem obvestilu kadar koli prekine VDO Fleet in povezane storitve brez navedbe razlogov. V tem primeru uporabniki nimajo pravice do (ponovne) zagotovitve VDO Flote.

 

  • 9

Razno

 

Za pogodbo, sklenjeno med Continentalom in uporabnikom, velja nemška zakonodaja z izjemo prodajne konvencije ZN. V zvezi s potrošniki se ta izbira prava uporablja le, če zagotovljeno varstvo ni ogroženo z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

 

Kraj pristojnosti za vse zgoraj navedene spore je Frankfurt. Če ima kontinentalni pogodbeni partner prebivališče ali registrirani sedež izven Evropske unije, se bodo vsi zgoraj navedeni spori dokončno odločili v skladu z arbitražnimi pravili Gospodarske zbornice Frankfurt, razen rednega sodnega postopka.

 

Continental si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali dopolni te pogoje uporabe z veljavnostjo za prihodnost. Za nadaljnjo uporabo VDO Fleet je potrebno soglasje k spremenjenim pogojem uporabe. Pred nadaljnjo uporabo bo Continental pozval uporabnika, da se strinja ali drugače zavrne uporabo posebne funkcije v VDO Fleet.

 

Informacije o postopku spletnega reševanja sporov najdete na naslednji povezavi na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ta povezava je na voljo le v informativne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. Continental ni niti pripravljen niti dolžan sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.

 

Če se posamezna določila teh pogojev uporabe izkažejo za neveljavna v celoti ali delno, to ne vpliva na veljavnost preostalega dela pogodbe. Zakonske določbe nadomestijo neveljavno določbo.

 

Ponudnik

 

Ponudnik te aplikacije je:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Nemčija

Telefon: +49 511/938-01

Faks: +49 511/938-81 770

Elektronski naslov: info@vdo.com

Generalni direktorji: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Poslovni register: okrožno sodišče v Hannovru HRB 59424

ID št. za DDV: DE814950663

 

Copyright © 2023 izključne pravice uporabe Continental Automotive Technologies GmbH in hčerinskih družb

Follow us