Právne informácie a podmienky používania od Continental Automotive Technologies GmbH pre aplikáciu „VDO Fleet“.

Inštaláciou a/alebo používaním aplikácie „VDO Fleet“ (ďalej len „Aplikácia“ alebo „VDO Fleet“) používateľ bez výhrad akceptuje nasledujúce podmienky používania spoločnosti Continental (ďalej len „Continental“):

 

  • 1

Kontinentálne vlastnícke práva, právo na používanie

 

Používanie aplikácie sa riadi podmienkami používania uvedenými v Obchodných pravidlách a pravidlách programu Obchodu Google Play, pokiaľ nie je v týchto podmienkach nižšie uvedené inak.

 

Autorské práva na diela publikované v tejto aplikácii a vytvorené samotnou spoločnosťou Continental, ako aj ich kompiláciu v aplikácii zostávajú výlučne spoločnosti Continental a jej dcérskym spoločnostiam. Použitie, najmä rozmnožovanie, rozširovanie alebo verejné sprístupnenie takýchto textov, obrázkov, grafiky, animácií, videí, hudby, zvukov a iných materiálov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách (najmä v iných aplikáciách alebo webových stránkach) nie je bez výslovného súhlasu povolené. spoločnosti Continental alebo jej dcérskych spoločností nie sú povolené.

 

Continental je oprávnený používať značky a logá zobrazené v aplikácii (ďalej len „značky“). Nič obsiahnuté v tejto aplikácii by sa nemalo vykladať ako udelenie licencie na používanie týchto ochranných známok. Samotné uvedenie značiek v aplikácii neznamená, že značky sú voľne dostupné pre každého. Na to je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti Continental. Neoprávnené používanie týchto ochranných známok je prísne zakázané.

 

Spoločnosť Continental bude presadzovať svoje práva duševného vlastníctva na celom svete v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

 

  • 2

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Vzhľadom na to, že offline funkcie VDO Fleet sú bezplatnými funkciami, užívateľ nemá zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 312d ods. 1 BGB. § 312d ods. 4 č. 1 BGB sa vzťahuje na zmluvy o predaji na diaľku na dodávku tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu nie je vhodné vrátiť. Inštalácia aplikácie je stiahnutie softvéru, ktorý vzhľadom na jeho povahu a možnosť ďalšieho použitia nie je možné bezo zvyšku vrátiť. Z tohto dôvodu je právo užívateľa na odstúpenie od zmluvy vylúčené.

 

  • 3

Obsah a používanie aplikácie, zodpovednosť

 

Continental poskytuje aplikáciu pre smartfóny „VDO Fleet“. Na používanie aplikácie v spojení s tachografom od generácie 4.1 nie je potrebný žiadny ďalší hardvér a spojenie sa nadväzuje pomocou protokolu Bluetooth.

 

VDO Fleet vám umožňuje sťahovať zákonom požadované údaje z tachografov (formát údajov DDD), ako aj nahrávať a archivovať tieto údaje v riešení správy tachografov spoločnosti Continental „VDO Fleet – Správa tachografov“. Používateľ tak zaisťuje, že potrebné údaje sú v pravidelných intervaloch načítané a uchovávané v súlade so zákonom pomocou archivačného systému „VDO Fleet“. Používateľ má tiež možnosť prihlásiť sa do VDO Fleet System v rámci aplikácie a používať ho na cestách. Na používanie vyššie uvedených funkcií je potrebná platná zmluva VDO Fleet.

 

Užívateľ môže tiež cez VDO Fleet System sledovať predpísané intervaly sťahovania pomocou funkcie „Pripomienky“, aby nezmeškal termín.

 

Ďalej má užívateľ možnosť využiť funkciu "Mapy" v spojení s VDO Fleet System. Ponúkaná služba vám umožňuje sledovať polohu vozového parku (na to je potrebné telematické zariadenie), aby ste mohli reagovať v prípade udalostí počas prepravy.

Informácie uvedené v aplikácii sú nezáväzné a poskytujú sa len na informačné účely.

 

Informácie uvedené v aplikácii a akékoľvek poskytované produkty a služby môže spoločnosť Continental kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Aplikácia neobsahuje žiadne záruky ani informácie o kvalite, za ktoré je spoločnosť Continental zodpovedná, či už výslovné alebo tiché. To platí aj pre aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií, za ktoré Continental nepreberá žiadnu zodpovednosť. Používateľ nebude s aplikáciou manipulovať a bude ju používať iba na určený účel.

 

Nároky používateľa na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s používaním aplikácie a jej obsahu sú vylúčené. Vylúčené sú nároky na náhradu škôd v dôsledku ujmy na živote, tele alebo zdraví, ako aj zodpovednosť za iné škody, ktoré sú založené na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinností spoločnosťou Continental, jej právnymi zástupcami alebo zástupcami. V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností je spoločnosť Continental zodpovedná len za škody typické pre zmluvu, predvídateľné a priame škody, ak boli spôsobené jednoduchou nedbanlivosťou. Podstatné zmluvné záväzky sú tie, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zmluvy. Tieto obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na právnych zástupcov a zástupcov spoločnosti Continental, ak sú nároky uplatňované priamo voči nim. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.

 

Continental dôrazne odporúča nepoužívať elektronické zariadenia počas jazdy, najmä ich neobsluhovať. Spoločnosť Continental nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nehodami alebo za pokuty.

 

  • 4

Zber a spracovanie údajov

 

Ak chcete používať túto aplikáciu, súhlaste so samostatnými nariadeniami o ochrane údajov spoločnosti Continental. Obsah predpisov o ochrane údajov si môžete kedykoľvek pozrieť v rámci vyhlásenia o ochrane údajov . Continental si vyhradzuje právo zmeniť, prispôsobiť, vymazať jeho časti alebo pridať nové časti tohto ustanovenia o ochrane údajov podľa vlastného uváženia, avšak v rámci právnych predpisov. Ak chcete pokračovať v používaní tejto aplikácie po prijatí upozornenia od spoločnosti Continental, že sa zmenili predpisy o ochrane údajov, musíte najprv udeliť súhlas s týmito novými predpismi o ochrane údajov, aby ste mohli naďalej používať „VDO Fleet“.

 

  • 5

Odkazy na iné webové stránky

 

Ako doplnková služba môžu byť v aplikácii poskytnuté odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto webové stránky sú úplne nezávislé a sú mimo zodpovednosti a kontroly spoločnosti Continental. Spoločnosť Continental preto nezodpovedá za obsah žiadnej z týchto webových stránok tretích strán, na ktoré sa prostredníctvom aplikácie pristupuje, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, predpisy o ochrane údajov alebo používanie takýchto webových stránok. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužívania takýchto informácií ručí výlučne poskytovateľ webovej stránky, na ktorú sa prostredníctvom aplikácie odkazuje.

 

  • 6

Veková hranica

 

Minimálny vek na používanie tejto aplikácie je 18 rokov. Používateľ sa zaručuje, že je starší ako 18 rokov. Ak spoločnosť Continental zistí, že používateľ nemá aspoň 18 rokov, spoločnosť Continental je oprávnená prijať potrebné opatrenia. Ak používateľ ešte nie je plnoletý, zaručuje, že má povolenie rodičov používať túto aplikáciu.

 

  • 7

Dostupnosť aplikácie

 

Táto aplikácia je momentálne dostupná v Nemecku v obchode Google Play. Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo v budúcnosti ponúkať aplikáciu aj celosvetovo, to však nezahŕňa zámer spoločnosti Continental vydať záväzné oznámenie o dostupnosti aplikácie na celom svete.

 

  • 8

Ukončenie účasti

 

Účasť v našej aplikácii končí, ak používateľ odinštaluje „VDO Fleet“ .

 

kedykoľvek bez udania dôvodu po predchádzajúcom upozornení ukončiť VDO Fleet a súvisiace služby. V takom prípade používatelia nemajú právo na (opätovné) poskytovanie flotily VDO.

 

  • 9

Zmiešaný

 

Zmluva uzavretá medzi Continentalom a užívateľom podlieha nemeckému právu s vylúčením Dohovoru OSN o predaji. Vo vzťahu k spotrebiteľom táto voľba práva platí len vtedy, ak poskytnutá ochrana nie je narušená kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

 

Miestom súdu pre všetky vyššie uvedené spory je Frankfurt. Ak má zmluvný partner Continental miesto bydliska alebo sídlo mimo Európskej únie, všetky vyššie uvedené spory budú s konečnou platnosťou rozhodované v súlade s arbitrážnymi pravidlami Frankfurtskej obchodnej komory s výnimkou bežného súdneho konania.

 

Continental si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky používania s účinnosťou do budúcnosti. Na pokračovanie používania flotily VDO je potrebný súhlas so zmenenými podmienkami používania. Pred ďalším použitím požiada Continental používateľa, aby súhlasil alebo inak odmietol používanie špeciálnej funkcie vo VDO Fleet.

 

Informácie o postupe riešenia sporov online možno nájsť na nasledujúcom odkaze na webovej stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je uvedený len na informačné účely v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.524/2013. Continental nie je ochotný ani povinný zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

 

Ak sa jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania ukážu ako úplne alebo čiastočne neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť zvyšku zmluvy. Neplatné ustanovenie nahradia zákonné ustanovenia.

 

Poskytovateľ

 

Poskytovateľom tejto aplikácie je:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Nemecko

Telefón: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

Výkonní riaditelia: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Obchodný register: Hannover District Court HRB 59424

IČ DPH: DE814950663

 

Copyright © 2023 výhradné práva na používanie spoločnosti Continental Automotive Technologies GmbH a dcérskych spoločností

Follow us