Informacje prawne i warunki korzystania firmy Continental Automotive Technologies GmbH dla aplikacji „VDO Fleet”.

Instalując i/lub korzystając z aplikacji „VDO Fleet” (zwanej dalej: „Aplikacją” lub „VDO Fleet”), użytkownik bez zastrzeżeń akceptuje następujące warunki korzystania z firmy Continental (dalej: „Continental”):

 

  • 1

Kontynentalne prawa własności, prawo użytkowania

 

Korzystanie z Aplikacji podlega warunkom użytkowania określonym w Zasadach biznesowych i programowych Sklepu Google Play, chyba że poniższe warunki stanowią inaczej.

 

Prawa autorskie do utworów opublikowanych w tej aplikacji i stworzonych przez samą firmę Continental, a także ich kompilacji w aplikacji należą wyłącznie do firmy Continental i jej spółek zależnych. Wykorzystywanie, w szczególności powielanie, rozpowszechnianie lub publiczne udostępnianie takich tekstów, obrazów, grafik, animacji, filmów, muzyki, dźwięków i innych materiałów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych (w szczególności w innych aplikacjach lub witrynach internetowych) jest niedozwolone bez wyraźnej zgody firmy Continental lub jej spółek zależnych jest niedozwolone.

 

Continental jest uprawniony do używania marek i logo wyświetlanych w aplikacji („marki”). Żadna treść zawarta w tej aplikacji nie powinna być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji na używanie tych znaków towarowych. Samo wspomnienie o markach w aplikacji nie oznacza, że są one dostępne dla każdego. Wymagana jest w tym celu wyraźna pisemna zgoda Continental. Nieuprawnione użycie tych znaków towarowych jest surowo zabronione.

 

Continental będzie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej na całym świecie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

  • 2

Prawo odstąpienia od umowy

 

Ze względu na to, że funkcje offline VDO Fleet są funkcjami bezpłatnymi, użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 312d ust. 1 BGB. Artykuł 312d ust. 4 nr 1 BGB dotyczy umów sprzedaży na odległość dotyczących dostawy towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu. Zainstalowanie aplikacji oznacza pobranie oprogramowania, które ze względu na swój charakter i możliwość dalszego wykorzystania nie może zostać zwrócone bez pozostałości. Z tego powodu prawo użytkownika do odstąpienia od umowy jest wyłączone.

 

  • 3

Treść i korzystanie z aplikacji, odpowiedzialność

 

Continental udostępnia aplikację na smartfony „VDO Fleet”. Do korzystania z aplikacji w połączeniu z tachografem od generacji 4.1 nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt, a połączenie odbywa się za pomocą protokołu Bluetooth.

 

VDO Fleet umożliwia pobieranie wymaganych prawnie danych z tachografów (format danych DDD), a także przesyłanie i archiwizację tych danych w rozwiązaniu firmy Continental do zarządzania tachografami „VDO Fleet – Tachograph Management”. W ten sposób użytkownik ma pewność, że niezbędne dane będą ładowane w regularnych odstępach czasu i przechowywane zgodnie z prawem, korzystając z systemu archiwizacji „VDO Fleet”. Użytkownik ma także możliwość zalogowania się do Systemu Floty VDO w ramach aplikacji i korzystania z niego w drodze. Do korzystania z powyższych funkcji wymagana jest ważna umowa VDO Fleet.

 

Użytkownik może także monitorować zalecane interwały pobierania za pośrednictwem Systemu Floty VDO, korzystając z funkcji „Przypomnienia”, aby nie przegapić spotkania.

 

Ponadto użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji „Mapy” w połączeniu z Systemem Flotowym VDO. Oferowana usługa pozwala na śledzenie położenia pojazdów floty (wymagane do tego urządzenie telematyczne), aby móc reagować w przypadku zdarzeń w trakcie procesu transportowego.

Informacje zawarte w aplikacji nie są wiążące i służą wyłącznie celom informacyjnym.

 

Informacje zawarte w aplikacji oraz wszelkie oferowane produkty i usługi mogą zostać zmienione lub zaktualizowane przez firmę Continental w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Aplikacja nie zawiera żadnych gwarancji ani informacji dotyczących jakości, za które firma Continental ponosi odpowiedzialność, wyraźną lub dorozumianą. Dotyczy to również aktualności, poprawności, kompletności i jakości udostępnianych informacji, za co Continental nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Użytkownik nie będzie manipulował aplikacją i będzie z niej korzystał wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

 

Roszczenia Użytkownika z tytułu szkód powstałych w związku z korzystaniem z aplikacji i jej zawartości są wykluczone. Wykluczone są z tego roszczenia odszkodowawcze wynikające z obrażeń życia, ciała lub zdrowia, a także odpowiedzialność za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez firmę Continental, jej przedstawicieli prawnych lub pomocników. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych firma Continental ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody typowe dla umowy, przewidywalne i bezpośrednie, jeżeli zostały one spowodowane po prostu przez zaniedbanie. Za istotne zobowiązania umowne uważa się te, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie również do przedstawicieli prawnych i zastępców firmy Continental, jeżeli roszczenia są dochodzone bezpośrednio przeciwko nim. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

 

Firma Continental zdecydowanie zaleca, aby podczas prowadzenia pojazdu nie korzystać z urządzeń elektronicznych, a zwłaszcza z nich nie korzystać. Continental nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wypadków lub otrzymanych kar finansowych.

 

  • 4

Gromadzenie i przetwarzanie danych

 

Aby korzystać z tej aplikacji, należy zaakceptować odrębne przepisy firmy Continental dotyczące ochrony danych. W każdej chwili możesz zapoznać się z treścią przepisów o ochronie danych osobowych, korzystając z oświadczenia o ochronie danych . Continental zastrzega sobie prawo do zmiany, dostosowania, usunięcia części lub dodania nowych części niniejszego postanowienia o ochronie danych według własnego uznania, ale w zakresie przepisów prawa. Jeśli chcesz nadal korzystać z tej aplikacji po otrzymaniu powiadomienia od Continental o zmianie przepisów o ochronie danych, musisz najpierw wyrazić zgodę na nowe przepisy o ochronie danych, aby móc dalej korzystać z „VDO Fleet”.

 

  • 5

Linki do innych stron internetowych

 

Linki do stron internetowych osób trzecich mogą być udostępniane w aplikacji jako usługa dodatkowa. Strony te są całkowicie niezależne i pozostają poza odpowiedzialnością i kontrolą firmy Continental. W związku z tym firma Continental nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek witryn internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem aplikacji, ani za treść, przepisy dotyczące ochrony danych ani korzystanie z takich witryn. Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony internetowej, do której następuje połączenie aplikacji .

 

  • 6

Limit wieku

 

Minimalny wiek umożliwiający korzystanie z tej aplikacji to 18 lat. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Jeśli firma Continental dowie się, że użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, firma Continental będzie uprawniona do podjęcia niezbędnych działań. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze pełnoletni, gwarantuje, że ma zgodę rodziców na korzystanie z tej aplikacji.

 

  • 7

Dostępność aplikacji

 

Ta aplikacja jest obecnie dostępna w Niemczech w sklepie Google Play. Firma Continental zastrzega sobie prawo do oferowania aplikacji na całym świecie w przyszłości, ale nie obejmuje to zamiaru firmy Continental polegającego na opublikowaniu wiążącego ogłoszenia o dostępności aplikacji na całym świecie.

 

  • 8

Zakończenie uczestnictwa

 

Uczestnictwo w naszej aplikacji kończy się, gdy użytkownik odinstaluje „VDO Fleet” .

 

Continental ma prawo zaprzestać świadczenia VDO Fleet i powiązanych usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu. W takim przypadku Użytkownikom nie przysługuje prawo do (re)udostępniania Floty VDO.

 

  • 9

Różnorodny

 

Umowa zawarta pomiędzy Continental a użytkownikiem podlega prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji sprzedaży ONZ. W stosunku do konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przyznana ochrona nie jest naruszana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

Miejscem jurysdykcji dla wszystkich wyżej wymienionych sporów jest Frankfurt. Jeżeli kontrahent Continental ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Unią Europejską, wszystkie wyżej wymienione spory zostaną ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z zasadami arbitrażu Izby Handlowej we Frankfurcie, z wyłączeniem zwykłego procesu prawnego.

 

Continental zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W celu dalszego korzystania z Floty VDO wymagana jest zgoda na zmieniony regulamin. Przed dalszym użyciem Continental poprosi użytkownika o wyrażenie zgody lub odmowę korzystania ze specjalnej funkcji we Flocie VDO.

 

Informacje na temat procedury rozstrzygania sporów online można znaleźć pod następującym linkiem na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Link ten podany jest wyłącznie w celach informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013. Firma Continental nie chce ani nie jest zobowiązana do wzięcia udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

 

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się w całości lub w części nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części umowy. Przepisy ustawowe zastępują nieważne postanowienie.

 

Dostawca

 

Dostawcą tej aplikacji jest:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanower, Niemcy

Telefon: +49 511/938-01

Faks: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

Dyrektorzy zarządzający: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Hanowerze HRB 59424

Numer identyfikacyjny VAT: DE814950663

 

Prawa autorskie © 2023 wyłączne prawa użytkowania firmy Continental Automotive Technologies GmbH i spółek zależnych

Follow us