Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden van Continental Automotive Technologies GmbH voor de toepassing “VDO Fleet”.

Door het installeren en/of gebruiken van de applicatie “VDO Fleet” (hierna: “App” of “VDO Fleet”) aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud de volgende gebruiksvoorwaarden van Continental (hierna: “Continental”):

 

  • 1

Continentale eigendomsrechten, gebruiksrecht

 

Op het gebruik van de App is de Eindgebruikerslicentieovereenkomst voor Gelicentieerde Applicaties van toepassing zoals uiteengezet in de Mac App Store en de Servicevoorwaarden van de App Store, tenzij hierin anders is bepaald.

 

Het auteursrecht voor werken gepubliceerd in deze app en gemaakt door Continental zelf, evenals de compilatie ervan in de app, blijft uitsluitend bij Continental en haar dochterondernemingen. Gebruik, in het bijzonder het dupliceren, verspreiden of openbaar toegankelijk maken van dergelijke teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, video's, muziek, geluiden en andere materialen in andere elektronische of gedrukte publicaties (met name in andere apps of websites) is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Continental of haar dochterondernemingen niet toegestaan.

 

Continental heeft het recht om de in de app weergegeven merken en logo’s te gebruiken (de “merken”). Niets in deze app mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie om deze handelsmerken te gebruiken. Het louter vermelden van de merken in de app betekent niet dat de merken voor iedereen vrij beschikbaar zijn. Hiervoor is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Continental vereist. Ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden.

 

Continental zal haar intellectuele eigendomsrechten wereldwijd afdwingen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

  • 2

Herroepingsrecht

 

Omdat de offline functies van de VDO Fleet gratis functies zijn, beschikt de gebruiker niet over een wettelijk herroepingsrecht conform artikel 312d lid 1 BGB. Sectie 312d Para. 4 Nr. 1 BGB is van toepassing op overeenkomsten voor verkoop op afstand voor de levering van goederen die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retournering. Het installeren van de app is een download van software, die vanwege de aard ervan en de mogelijkheid tot verder gebruik niet zonder resten kan worden geretourneerd. Om deze reden is het herroepingsrecht van de gebruiker uitgesloten.

 

  • 3

Inhoud en gebruik van de app, aansprakelijkheid

 

Continental biedt de smartphone-applicatie "VDO Fleet" aan. Er is geen extra hardware nodig om de applicatie te gebruiken in combinatie met een tachograaf vanaf generatie 4.1 en de verbinding wordt tot stand gebracht via het Bluetooth-protocol.

 

Met de VDO Fleet-applicatie kunt u de wettelijk vereiste tachograafgegevens (DDD-gegevensformaat) downloaden en deze gegevens uploaden en archiveren in de tachograafbeheeroplossing van Continental "VDO Fleet - Tachograafbeheer". Op deze manier zorgt de gebruiker ervoor dat de benodigde gegevens met regelmatige tussenpozen worden geladen en in overeenstemming met de wet worden opgeslagen met behulp van het archiveringssysteem “VDO Fleet”. Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om binnen de applicatie in te loggen op het VDO Fleet System en het onderweg te gebruiken. Voor het gebruik van bovenstaande functies is een geldig VDO Fleet-contract vereist.

 

Bovendien kan de gebruiker via het VDO Fleet System met behulp van de functie "Herinneringen" de voorgeschreven downloadintervallen monitoren, zodat hij geen afspraak mist.

 

Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om de functie "Kaarten" te gebruiken in combinatie met het VDO Fleet System. Met de aangeboden dienst kunt u de positie van de wagenparkvoertuigen volgen (hiervoor is een telematicaapparaat nodig) om te kunnen reageren op gebeurtenissen tijdens het transportproces.

De informatie in de app is niet-bindend en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.

 

De in de app verstrekte informatie en eventuele geleverde producten en diensten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door Continental worden gewijzigd of bijgewerkt. De app bevat geen garanties of kwaliteitsinformatie waarvoor Continental aansprakelijk is, noch expliciet noch stilzwijgend. Dit geldt eveneens voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de verstrekte informatie, waarvoor Continental geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. De gebruiker zal de app niet manipuleren en alleen gebruiken zoals bedoeld.

 

Gebruikersclaims voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de app en de inhoud ervan zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn claims voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, evenals aansprakelijkheid voor andere schade die gebaseerd is op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Continental, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is Continental alleen aansprakelijk voor contracttypische, voorzienbare en directe schade als deze eenvoudigweg door nalatigheid is veroorzaakt. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de vervulling noodzakelijk is om het doel van een contract te bereiken. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Continental als er rechtstreeks claims tegen hen worden ingediend. De bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

 

Continental raadt u ten zeerste aan om tijdens het rijden geen elektronische apparaten te gebruiken, en vooral niet om deze te bedienen. Continental aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van ongevallen of voor het ontvangen van boetes.

 

  • 4

Gegevensverzameling en gegevensverwerking

 

Om deze app te gebruiken, moet u akkoord gaan met de afzonderlijke gegevensbeschermingsregels van Continental. U kunt de inhoud van het gegevensbeschermingsbeleid op elk moment bekijken onder de gegevensbeschermingsverklaring . Continental behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, maar binnen de reikwijdte van de wettelijke voorschriften, delen ervan te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of nieuwe delen toe te voegen aan deze bepaling inzake gegevensbescherming. Als u deze app wilt blijven gebruiken nadat u van Continental een melding heeft ontvangen dat de regels voor gegevensbescherming zijn gewijzigd, moet u eerst uw toestemming geven voor deze nieuwe regels voor gegevensbescherming om de “VDO Fleet” te kunnen blijven gebruiken.

 

  • 5

Links naar andere websites

 

Als extra service kunnen in de app links naar websites van derden worden aangeboden. Deze websites zijn volledig onafhankelijk en vallen buiten de verantwoordelijkheid en controle van Continental. Continental is daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden die via de app toegankelijk zijn en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de gegevensbeschermingsregels of het gebruik van dergelijke websites. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar via de app wordt verwezen aansprakelijk.

 

  • 6

Leeftijdslimiet

 

De minimumleeftijd om deze app te gebruiken is 18 jaar. De gebruiker garandeert dat hij ouder is dan 18 jaar. Indien Continental vaststelt dat de gebruiker niet minstens 18 jaar oud is, heeft Continental het recht de nodige maatregelen te nemen. Als de gebruiker nog niet de wettelijke leeftijd heeft bereikt, garandeert hij dat hij toestemming van zijn ouders heeft om deze app te gebruiken.

 

  • 7

Beschikbaarheid van de app

 

Deze app is momenteel beschikbaar in Duitsland in de Apple App Store. Continental behoudt zich het recht voor om de app in de toekomst wereldwijd aan te bieden, al impliceert dit niet de intentie van Continental om de beschikbaarheid van de app over de hele wereld bindend aan te kondigen.

 

  • 8e

Beëindiging van deelname

 

Deelname aan onze app eindigt als de gebruiker de "VDO Fleet" verwijdert

 

Continental heeft het recht om de VDO-vloot en de daarmee samenhangende diensten op elk moment en zonder opgaaf van redenen na voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Als dit het geval is, hebben de gebruikers geen recht op (her)levering van de VDO-vloot.

 

  • 9

Gemengd

 

Op de tussen Continental en de gebruiker gesloten overeenkomst is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-koopverdrag. Met betrekking tot consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing als de geboden bescherming niet wordt aangetast door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

De bevoegde rechtbank voor alle bovengenoemde geschillen is Frankfurt. Als de Continental-contractpartner zijn woonplaats of statutaire zetel buiten de Europese Unie heeft, zullen alle bovengenoemde geschillen uiteindelijk worden beslecht in overeenstemming met de arbitrageregels van de Kamer van Koophandel van Frankfurt, met uitsluiting van de gewone juridische procedure.

 

Continental behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment met werking voor de toekomst te wijzigen of aan te vullen. Om gebruik te kunnen blijven maken van de VDO Fleet is toestemming voor de gewijzigde gebruiksvoorwaarden vereist . Vóór verder gebruik zal Continental de gebruiker vragen om in te stemmen of anderszins te weigeren een speciale functie in de VDO-vloot te gebruiken.

 

Informatie over de online geschillenbeslechtingsprocedure kunt u vinden via de volgende link op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt uitsluitend ter informatie aangeboden in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad. Continental is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

Indien individuele bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract. De wettelijke bepalingen komen in de plaats van de ongeldige bepaling.

 

Aanbieder

 

De aanbieder van deze app is:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Duitsland

Telefoon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

Directeuren: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Handelsregister: Hanover District Court HRB 59424

BTW-nummer: DE814950663

 

Copyright © 2023 exclusieve gebruiksrechten van Continental Automotive Technologies GmbH en dochterondernemingen

Follow us