Νομικές πληροφορίες και όροι χρήσης από την Continental Automotive Technologies GmbH για την εφαρμογή «VDO Fleet»

Με την εγκατάσταση ή/και τη χρήση της εφαρμογής "VDO Fleet" (εφεξής: "App" ή "VDO Fleet"), ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους χρήσης της Continental (εφεξής: "Continental"):

 

  • 1

Δικαιώματα ηπειρωτικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα χρήσης

 

Η χρήση της εφαρμογής διέπεται από τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη για Εφαρμογές με Άδεια Χρήσης που ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Mac App Store και του App Store, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

 

Τα πνευματικά δικαιώματα για έργα που δημοσιεύονται σε αυτήν την εφαρμογή και δημιουργήθηκαν από την ίδια την Continental, καθώς και η συλλογή τους στην εφαρμογή παραμένουν αποκλειστικά στην Continental και στις θυγατρικές της. Η χρήση, ιδίως η αντιγραφή, η διανομή ή η δημόσια πρόσβαση τέτοιων κειμένων, εικόνων, γραφικών, κινούμενων εικόνων, βίντεο, μουσικής, ήχων και άλλου υλικού σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις (ιδίως σε άλλες εφαρμογές ή ιστότοπους) δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Continental ή των Θυγατρικών της δεν επιτρέπεται.

 

Η Continental δικαιούται να χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην εφαρμογή (τα «εμπορικά σήματα»). Τίποτα που περιέχεται σε αυτήν την εφαρμογή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση άδειας χρήσης αυτών των εμπορικών σημάτων. Η απλή αναφορά των εμπορικών σημάτων στην εφαρμογή δεν σημαίνει ότι οι μάρκες είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους. Για αυτό απαιτείται η ρητή γραπτή συγκατάθεση της Continental. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται αυστηρά.

 

Η Continental θα επιβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της παγκοσμίως στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

  • 2

Δικαίωμα υπαναχώρησης

 

Λόγω του γεγονότος ότι οι λειτουργίες εκτός σύνδεσης του VDO Fleet είναι δωρεάν δυνατότητες, ο χρήστης δεν έχει νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την Ενότητα 312δ Παράγραφος 1 BGB. Άρθρο 312δ Παρ. 4 Αρ. 1 BGB ισχύει για συμβάσεις εξ αποστάσεως πώλησης για την παράδοση αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή λόγω της φύσης τους. Η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι μια λήψη λογισμικού, το οποίο δεν μπορεί να επιστραφεί χωρίς υπολείμματα λόγω της φύσης του και της δυνατότητας περαιτέρω χρήσης. Για το λόγο αυτό αποκλείεται το δικαίωμα υπαναχώρησης του χρήστη.

 

  • 3

Περιεχόμενο και χρήση της εφαρμογής, ευθύνη

 

Η Continental παρέχει την εφαρμογή smartphone "VDO Fleet". Δεν απαιτείται πρόσθετο υλικό για τη χρήση της εφαρμογής σε σύνδεση με ταχογράφο από τη γενιά 4.1 και η σύνδεση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Bluetooth.

 

Η εφαρμογή VDO Fleet σάς επιτρέπει να κάνετε λήψη των νομικά απαιτούμενων δεδομένων ταχογράφου (μορφή δεδομένων DDD) καθώς και να ανεβάσετε και να αρχειοθετήσετε αυτά τα δεδομένα στη λύση διαχείρισης ταχογράφου της Continental "VDO Fleet - Tachograph Management". Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης διασφαλίζει ότι τα απαραίτητα δεδομένα φορτώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποθηκεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχειοθέτησης «VDO Fleet». Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδεθεί στο VDO Fleet System εντός της εφαρμογής και να το χρησιμοποιήσει εν κινήσει. Για τη χρήση των παραπάνω λειτουργιών απαιτείται έγκυρο συμβόλαιο VDO Fleet.

 

Ο χρήστης μπορεί επίσης να παρακολουθεί τα προβλεπόμενα διαστήματα λήψης μέσω του συστήματος VDO Fleet χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Υπενθυμίσεις», ώστε να μην χάσει ραντεβού.

 

Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία "Χάρτες" σε συνδυασμό με το σύστημα VDO Fleet. Η προσφερόμενη υπηρεσία σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θέση των οχημάτων του στόλου (απαιτείται συσκευή τηλεματικής για αυτό) ώστε να μπορείτε να αντιδράτε σε περίπτωση συμβάντων κατά τη διαδικασία μεταφοράς.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εφαρμογή δεν είναι δεσμευτικές και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εφαρμογή και τυχόν προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται ενδέχεται να αλλάξουν ή να ενημερωθούν από την Continental ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εφαρμογή δεν περιέχει εγγυήσεις ή πληροφορίες ποιότητας για τις οποίες ευθύνεται η Continental, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Αυτό ισχύει επίσης για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, για τις οποίες η Continental δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη. Ο χρήστης δεν θα χειριστεί την εφαρμογή και θα τη χρησιμοποιήσει μόνο όπως προβλέπεται.

 

Οι αξιώσεις χρηστών για ζημίες που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής και του περιεχομένου της αποκλείονται. Εξαιρούνται από αυτό οι αξιώσεις για ζημίες που προκύπτουν από τραυματισμό στη ζωή, το σώμα ή την υγεία καθώς και την ευθύνη για άλλες ζημιές που βασίζονται σε εσκεμμένη ή βαριά αμέλεια παράβαση καθήκοντος από την Continental, τους νόμιμους εκπροσώπους της ή τους αντιπροσώπους της. Σε περίπτωση παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων, η Continental ευθύνεται μόνο για συμβατική, προβλέψιμη και άμεση ζημία μόνο εάν προκλήθηκε απλώς από αμέλεια. Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου μιας σύμβασης. Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν επίσης για τους νόμιμους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους της Continental εάν προβληθούν αξιώσεις απευθείας εναντίον τους. Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένουν ανεπηρέαστες.

 

Η Continental συνιστά ανεπιφύλακτα να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές κατά την οδήγηση, ειδικά να μην τις χειρίζεστε. Η Continental δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ατυχήματα ή για επιβολή προστίμων.

 

  • 4

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, συμφωνήστε με τους ξεχωριστούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Continental. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή κάτω από τη δήλωση προστασίας δεδομένων . Η Continental διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να προσαρμόσει, να διαγράψει μέρη της ή να προσθέσει νέα μέρη αυτής της διάταξης προστασίας δεδομένων κατά την κρίση της, αλλά εντός του πεδίου εφαρμογής των νομικών κανονισμών. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν την εφαρμογή αφού λάβετε μια ειδοποίηση από την Continental ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων έχουν αλλάξει, θα πρέπει πρώτα να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτούς τους νέους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, προκειμένου να μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το "VDO Fleet".

 

  • 5

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

 

Στην εφαρμογή ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων ως πρόσθετη υπηρεσία. Αυτοί οι ιστότοποι είναι εντελώς ανεξάρτητοι και είναι εκτός ευθύνης και ελέγχου της Continental. Συνεπώς, η Continental δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων που έχουν πρόσβαση μέσω της εφαρμογής και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων ή τη χρήση τέτοιων ιστότοπων. Ο πάροχος του ιστότοπου που αναφέρεται μέσω της εφαρμογής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για παράνομο, λανθασμένο ή ελλιπές περιεχόμενο και ειδικότερα για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση τέτοιων πληροφοριών.

 

  • 6

Οριο ΗΛΙΚΙΑΣ

 

Η ελάχιστη ηλικία για χρήση αυτής της εφαρμογής είναι τα 18 έτη. Ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών. Εάν η Continental αντιληφθεί ότι ο χρήστης δεν είναι τουλάχιστον 18 ετών, η Continental δικαιούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Εάν ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τη νόμιμη ηλικία, εγγυάται ότι έχει την άδεια των γονιών του να χρησιμοποιήσει αυτήν την εφαρμογή.

 

  • 7

Διαθεσιμότητα της εφαρμογής

 

Αυτή η εφαρμογή είναι προς το παρόν διαθέσιμη στη Γερμανία στο Apple App Store. Η Continental διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει την εφαρμογή σε όλο τον κόσμο στο μέλλον, αν και αυτό δεν συνεπάγεται την πρόθεση της Continental να ανακοινώσει δεσμευτικά τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής σε όλο τον κόσμο.

 

  • 8ο

Διακοπή συμμετοχής

 

Η συμμετοχή στην εφαρμογή μας τερματίζεται εάν ο χρήστης απεγκαταστήσει το "VDO Fleet"

 

Η Continental δικαιούται να διακόψει το VDO Fleet και τις σχετικές υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς να δώσει λόγους μετά από προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα (επανα)παροχής του στόλου VDO.

 

  • 9

Διάφορα

 

Η σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Continental και του χρήστη υπόκειται στο γερμανικό δίκαιο, εξαιρουμένης της Σύμβασης Πωλήσεων του ΟΗΕ. Σε σχέση με τους καταναλωτές, αυτή η επιλογή δικαίου ισχύει μόνο εάν η παρεχόμενη προστασία δεν θίγεται από υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

 

Τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις προαναφερθείσες διαφορές είναι η Φρανκφούρτη. Εάν ο συμβατικός εταίρος της Continental έχει τον τόπο διαμονής ή την έδρα του εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι προαναφερθείσες διαφορές θα επιλυθούν οριστικά σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Φρανκφούρτης, εξαιρουμένης της συνήθους νομικής διαδικασίας.

 

Η Continental διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Απαιτείται συναίνεση στους τροποποιημένους όρους χρήσης για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το VDO Fleet. Πριν από περαιτέρω χρήση, η Continental θα ζητήσει από τον χρήστη να συμφωνήσει ή να αρνηθεί με άλλον τρόπο τη χρήση μιας ειδικής λειτουργίας στον στόλο VDO.

 

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική διαδικασία επίλυσης διαφορών μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Αυτός ο σύνδεσμος παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Continental δεν είναι ούτε πρόθυμη ούτε υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

 

Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης αποδειχθούν άκυρες εν όλω ή εν μέρει, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα της υπόλοιπης σύμβασης. Οι καταστατικές διατάξεις αντικαθιστούν την άκυρη διάταξη.

 

Προμηθευτής

 

Ο πάροχος αυτής της εφαρμογής είναι:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Ανόβερο, Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 511/938-01

Φαξ: +49 511/938-81 770

Email: info@vdo.com

Διευθύνοντες σύμβουλοι: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Εμπορικό Μητρώο: Επαρχιακό Δικαστήριο Ανόβερου HRB 59424

ΑΦΜ: DE814950663

 

Πνευματικά δικαιώματα © 2023 αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης της Continental Automotive Technologies GmbH και των θυγατρικών

Follow us