Právní informace a podmínky použití od společnosti Continental Automotive Technologies GmbH pro aplikaci „VDO Fleet“.

Instalací a/nebo používáním aplikace „VDO Fleet“ (dále jen „Aplikace“ nebo „VDO Fleet“) uživatel bez výhrad přijímá následující podmínky používání společnosti Continental (dále jen „Continental“):

 

  • 1

Kontinentální vlastnická práva, právo užívání

 

Používání aplikace se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem pro licencované aplikace uvedenou ve smluvních podmínkách obchodu Mac App Store a App Store, pokud zde není uvedeno jinak.

 

Autorská práva na díla publikovaná v této aplikaci a vytvořená samotnou společností Continental, jakož i jejich kompilace v aplikaci, zůstávají výhradně společnosti Continental a jejích dceřiných společností. Použití, zejména rozmnožování, šíření nebo zpřístupňování takových textů, obrázků, grafiky, animací, videí, hudby, zvuků a dalších materiálů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích (zejména v jiných aplikacích nebo webových stránkách) není bez výslovného souhlasu povoleno. společnosti Continental nebo jejích dceřiných společností není povoleno.

 

Společnost Continental je oprávněna používat značky a loga zobrazené v aplikaci (dále jen „značky“). Nic obsažené v této aplikaci by nemělo být vykládáno jako udělení jakékoli licence k používání těchto ochranných známek. Pouhá zmínka o značkách v aplikaci neznamená, že jsou značky volně dostupné pro každého. K tomu je nutný výslovný písemný souhlas společnosti Continental. Neoprávněné použití těchto ochranných známek je přísně zakázáno.

 

Společnost Continental bude prosazovat svá práva duševního vlastnictví po celém světě v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

 

  • 2

Právo na odstoupení od smlouvy

 

Vzhledem k tomu, že offline funkce VDO Fleet jsou funkcemi zdarma, nevzniká uživateli zákonné právo na odstoupení od smlouvy v souladu s § 312d odst. 1 BGB. § 312d odst. 1 písm. 4 č. 1 BGB se vztahuje na smlouvy o prodeji na dálku na dodání zboží, které není vzhledem ke své povaze vhodné k vrácení. Instalace aplikace je stažením softwaru, který vzhledem k jeho povaze a možnosti dalšího použití nelze beze zbytku vrátit. Z tohoto důvodu je vyloučeno právo uživatele na odstoupení od smlouvy.

 

  • 3

Obsah a používání aplikace, odpovědnost

 

Continental poskytuje aplikaci pro chytré telefony „VDO Fleet“. Pro použití aplikace ve spojení s tachografem od generace 4.1 není potřeba žádný další hardware a spojení je navázáno pomocí protokolu Bluetooth.

 

Aplikace VDO Fleet vám umožňuje stahovat zákonem požadovaná data z tachografu (formát dat DDD), jakož i nahrávat a archivovat tato data v řešení správy tachografů společnosti Continental „VDO Fleet – Tachograph Management“. Uživatel tak zajišťuje, že potřebná data jsou v pravidelných intervalech načítána a ukládána v souladu se zákonem pomocí archivačního systému „VDO Fleet“. Uživatel má také možnost přihlásit se do VDO Fleet System v rámci aplikace a používat jej na cestách. Pro použití výše uvedených funkcí je nutná platná smlouva VDO Fleet.

 

Uživatel může také prostřednictvím VDO Fleet System sledovat předepsané intervaly stahování pomocí funkce „Připomínky“, aby nezmeškal schůzku.

 

Dále má uživatel možnost využít funkci „Mapy“ ve spojení s VDO Fleet System. Nabízená služba vám umožňuje sledovat polohu vozového parku (vyžaduje k tomu telematické zařízení), abyste byli schopni reagovat v případě událostí během přepravního procesu.

Informace uvedené v aplikaci jsou nezávazné a jsou poskytovány pouze pro informační účely.

 

Informace uvedené v aplikaci a jakékoli poskytované produkty a služby mohou být společností Continental kdykoli bez předchozího upozornění změněny nebo aktualizovány. Aplikace neobsahuje žádné záruky ani informace o kvalitě, za které je společnost Continental odpovědná, ať už výslovné nebo tiché. To platí také pro aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací, za které Continental nenese žádnou odpovědnost. Uživatel nebude s aplikací manipulovat a bude ji používat pouze k zamýšlenému účelu.

 

Nároky uživatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s používáním aplikace a jejího obsahu jsou vyloučeny. Z toho jsou vyloučeny nároky na náhradu škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví, jakož i odpovědnost za jiné škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany společnosti Continental, jejích právních zástupců nebo zástupců. V případě porušení podstatných smluvních povinností je společnost Continental odpovědná za škody typické pro smlouvu, předvídatelné a přímé, pokud byly způsobeny pouhou nedbalostí. Podstatné smluvní závazky jsou ty, jejichž splnění je nezbytné k dosažení cíle smlouvy. Tato omezení odpovědnosti se vztahují také na právní zástupce a zástupce společnosti Continental, pokud jsou nároky uplatňovány přímo proti nim. Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena.

 

Continental důrazně doporučuje nepoužívat elektronická zařízení při řízení, zejména je neobsluhovat. Continental nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené nehodami nebo za obdržení pokut.

 

  • 4

Sběr a zpracování dat

 

Chcete-li používat tuto aplikaci, odsouhlaste prosím samostatná nařízení o ochraně údajů společnosti Continental. Obsah zásad ochrany údajů si můžete kdykoli prohlédnout v prohlášení o ochraně údajů . Continental si vyhrazuje právo měnit, upravovat, mazat jeho části nebo přidávat nové části tohoto ustanovení o ochraně údajů podle svého uvážení, avšak v rámci právních předpisů. Pokud byste chtěli i nadále používat tuto aplikaci poté, co obdržíte oznámení od společnosti Continental, že se změnily předpisy o ochraně údajů, musíte nejprve udělit souhlas s těmito novými předpisy o ochraně údajů, abyste mohli nadále používat „VDO Fleet“.

 

  • 5

Odkazy na jiné webové stránky

 

V aplikaci mohou být jako doplňková služba poskytovány odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky jsou zcela nezávislé a jsou mimo odpovědnost a kontrolu společnosti Continental. Společnost Continental proto neručí za obsah žádné z těchto webových stránek třetích stran, ke kterým se prostřednictvím aplikace přistupuje, a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, předpisy o ochraně údajů nebo používání takových webových stránek. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nevyužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel webové stránky, na kterou se prostřednictvím aplikace odkazuje.

 

  • 6

Věkový limit

 

Minimální věk pro používání této aplikace je 18 let. Uživatel se zaručuje, že je starší 18 let. Pokud společnost Continental zjistí, že uživateli není alespoň 18 let, je společnost Continental oprávněna přijmout nezbytná opatření. Pokud uživatel ještě není plnoletý, zaručuje, že má svolení rodičů používat tuto aplikaci.

 

  • 7

Dostupnost aplikace

 

Tato aplikace je aktuálně dostupná v Německu v Apple App Store. Continental si vyhrazuje právo nabízet aplikaci v budoucnu po celém světě, i když to neznamená úmysl společnosti Continental závazně oznámit dostupnost aplikace po celém světě.

 

  • 8

Ukončení účasti

 

Účast v naší aplikaci končí, pokud uživatel odinstaluje „VDO Fleet“

 

kdykoli bez udání důvodu po předchozím upozornění přerušit VDO Fleet a související služby. V takovém případě nemají uživatelé právo na (znovu) poskytování flotily VDO.

 

  • 9

Smíšený

 

Smlouva uzavřená mezi Continentalem a uživatelem podléhá německému právu s vyloučením Úmluvy OSN o prodeji. Ve vztahu ke spotřebitelům se tato volba práva uplatní pouze v případě, že poskytnutá ochrana není narušena kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

 

Místem jurisdikce pro všechny výše uvedené spory je Frankfurt. Pokud má smluvní partner Continental místo bydliště nebo sídlo mimo Evropskou unii, budou všechny výše uvedené spory s konečnou platností rozhodnuty v souladu s arbitrážními pravidly Frankfurtské obchodní komory, s výjimkou běžného soudního řízení.

 

Společnost Continental si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoli změnit nebo doplnit s účinností do budoucna. Chcete-li pokračovat v používání flotily VDO, je nutný souhlas se změněnými podmínkami použití . Před dalším použitím Continental požádá uživatele, aby souhlasil nebo jinak odmítl používání speciální funkce ve VDO Fleet.

 

Informace o postupu řešení sporů online lze nalézt na následujícím odkazu na webových stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je uveden pouze pro informační účely v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013. Continental není ochoten ani povinen zúčastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

 

Pokud se jednotlivá ustanovení těchto podmínek použití ukáží jako zcela nebo zčásti neplatná, nebude to mít vliv na platnost zbývající části smlouvy. Neplatné ustanovení nahradí zákonná ustanovení.

 

Poskytovatel

 

Poskytovatelem této aplikace je:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Německo

Telefon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

Jednatelé: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Obchodní rejstřík: Hannover District Court HRB 59424

DIČ: DE814950663

 

Copyright © 2023 výhradní práva na používání společnosti Continental Automotive Technologies GmbH a dceřiných společností

Follow us