Pravna obaveštenja i uslovi korišćenja aplikacije „Tachograph Driver App” društva Continental Automotive GmbH

Instaliranjem odnosno korišćenjem aplikacije „Tachograph Driver App” (u daljem tekstu: „aplikacija” ili „Tachograph Driver App”) korisnik u celosti prihvata niženavedene uslove i odredbe kompanije Continental (u nastavku: „Continental”):

Član 1

Prava kompanije Continental, prava korišćenja

 

Na korišćenje ove aplikacije primenjuju se uslovi definisani smernicama poslovnog i partnerskog programa prodavnice Google Play Store, osim ako je drugačije uređeno odredbama u nastavku.

Autorska prava nad delima koja su objavljena u ovoj aplikaciji i koja je izradio Continental, kao i nad njihovim sadržajem u aplikaciji, u vlasništvu su kompanije Continental i njenih povezanih društava. Zabranjen je svaki vid korišćenja, a posebno umnožavanje, distribucija i pružanje tekstova, slika, grafika, animacija, video-zapisa, muzike, zvukova i drugog materijala u elektronskim i štampanim publikacijama (a posebno u drugim aplikacijama ili na drugim veb-stranicama) bez izričite dozvole kompanije Continental i njenih povezanih društava.

Continental raspolaže pravom korišćenja zaštitnih znakova i logotipa („zaštitni znakovi”) prikazanih u aplikaciji. Nijedan podatak naveden u aplikaciji ne može se tumačiti ustupanjem licence za korišćenje zaštitnih znakova. Pominjanje zaštitnih znakova u aplikaciji ne znači da su oni slobodno dostupni. Obavezna je pisana saglasnost kompanije Continental. Strogo je zabranjeno neovlašćeno korišćenje zaštitnih znakova.

Continental svuda u svetu sprovodi svoja prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.

 

Član 2

Sadržaj i korišćenje aplikacije, odgovornost

 

Continental Automotive GmbH vam kao kompaniju nudi aplikaciju za pametne telefone „Tachograph Driver App“. Ova aplikacija pruža pregled zakonski potrebnog vremena vožnje i omogućava rad tahografa. Za upotrebu su potrebne važeća vozačka kartica i SmartLink uređaj za komunikaciju sa tahografom. Aplikacija nije namenjena privatnim licima.

Vozačima s važećom tahografskom karticom aplikacija „Tachograph Driver App” u oflajn režimu omogućava prijem informacija u stvarnom vremenu o preostalom vremenu vožnje. Trenutno zabeleženi podaci s tahografa prikazuju se na ekranu. Takođe je moguć ručni unos podataka (npr. pri ukrcavanju na trajekt) i njihovo pohranjivanje u tahograf.

Informacije prikazane u aplikaciji nisu obavezujuće i pružaju se samo u informativne svrhe besplatno. Na korisniku je da pre upotrebe proveri ispravnost pravnog osnova i prijave.

Informacije navedene u aplikaciji te drugim proizvodima i uslugama stavljenim na raspolaganje podležu izmeni i ažuriranju koje Continental može izvršiti u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Aplikacija ne sadrži nikakve garancije niti podatke o svojstvima za koje Continental snosi odgovornost, bilo izričitu ili prećutnu. Ovo se takođe odnosi na ažurnost, tačnost, potpunost i kvalitet pruženih informacija, za šta Continental ne preuzima nikakvu odgovornost. Korisniku je zabranjeno da vrši neovlašćene prepravke nad aplikacijom. Aplikaciju je dozvoljeno koristiti samo za predviđenu svrhu i namenu.

Zahtevi za naknadu štete od korisnika zbog upotrebe aplikacije i njenog sadržaja izuzeti su s obzirom na besplatnu uslugu. Time nisu obuhvaćeni odštetni zahtevi zbog smrti, povrede ili narušavanja zdravlja, odnosno druge štete po osnovu namernog ili kršenja obaveza od strane kompanije Continental, njenih zakonskih zastupnika i ovlašćenih predstavnika. To ne utiče na odredbe zakona o odgovornosti za proizvode.

Continental savetuje da ne koristite elektronske uređaje, a naročito da ne rukujete njima tokom vožnje. Continental neće snositi odgovornost za štetu nastalu usled saobraćajnih nezgoda ili kažnjavanja.

 

Član 3

Prikupljanje i obrada podataka

 

Za upotrebu ove aplikacije primjenjuju se posebne odredbe o zaštiti podataka tvrtke Continental Automotive GmbH. Sadržinu pravila za zaštitu privatnosti možete pročitati u svakom trenutku u odeljku odredbe o zaštiti podataka. Continental Automotive GmbH zadržava pravo da izmeni, prilagodi, obriše delove i doda nove delove u ovu odredbu o zaštiti podataka po ličnom nahođenju, a u skladu sa zakonskim propisima. O svim promjenama ćemo vas posebno obavijestiti.

 

Član 4

Veze ka drugim veb-stranicama

 

Aplikacija može da sadrži veze („linkove”) ka veb-stranicama trećih lica radi pružanja dodatnih usluga. Ove veb-stranice potpuno su nezavisne i za njih Continental ne snosi odgovornost niti nad njima ima kontrolu. Stoga Continental ne može snositi odgovornost za sadržinu nezavisnih veb-stranica kojima pristupate preko aplikacije. Ovo se takođe odnosi na uslove i odredbe o zaštiti podataka te korišćenje nezavisnih veb-stranica. Dobavljač veb-stranice na koju se upućuje preko aplikacije samostalno snosi odgovornost za nezakonit, netačan i nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu usled korišćenja ili nekorišćenja informacija izloženih na ovaj način.

 

Član 5

Odobrenje za upotrebu

Minimalna dob za upotrebu ove aplikacije je 18 godina. Korisnik osigurava da je stariji od 18 godina i da aplikaciju koristi profesionalno (kao poduzetnik). Ako Continental sazna da uvjeti za upotrebu nisu ispunjeni, Continental ima pravo zabraniti korisniku upotrebu aplikacije.

 

Član 6

Dostupnost aplikacije

 

Aplikacija je trenutno dostupna u Srbija u prodavnici Google Play Store. Continental zadržava pravo da aplikaciju u narednom periodu ponudi i na drugim tržištima širom sveta, ali time nije obuhvaćena namera kompanije Continental da na obavezujući način najavi dostupnost aplikacije širom sveta.

 

Član 7

Prekid učešća

 

Učešće u aplikaciji „Tachograph Driver App” završava se deinstaliranjem aplikacije.

Continental ima pravo da obustavi ili povuče aplikaciju „Tachograph Driver App” i pripadajuće usluge u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga i bez prethodnog obaveštenja. U tom slučaju korisnici nemaju pravo na (dalje) stavljanje aplikacije na raspolaganje.

 

Član 8

Razno

 

Ugovor zaključen između kompanije Continental i korisnika podleže nemačkim zakonima, isključujući UN konvenciju o međunarodnoj prodaji robe.

Sud u Frankfurtu nadležan je za sve sporove u vezi s prethodno navedenim. Ako ugovorni partner kompanije Continental ima prebivalište ili sedište izvan Evropske unije, svi naprednavedeni sporovi rešavaće se konačnom odlukom prema arbitražnim pravilima Frankfurtske trgovinske komore uz isključenje uobičajenog sudskog postupka.

Continental zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni uslove korišćenja s budućim dejstvom. Neophodno je pristati na izmenjene uslove korišćenja radi daljeg korišćenja aplikacije „Tachograph Driver App”. Continental će obavijestiti korisnika o promjeni pomoću posebne funkcije u aplikaciji Tachograph Driver. U slučaju odbijanja, daljnja upotreba nije moguća.

Ako su pojedinačne odredbe ovih uslova korišćenja nevažeće ili to postanu, to ne utiče na važnost preostalih odredaba ugovora. Umesto nevažeće odredbe primenjivaće se važeće zakonske odredbe.


Dobavljači

 

Aplikaciju na raspolaganje stavlja:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanover, Nemačka

Tel.: +49 511 / 938-01

Faks: +49 511 / 938-81770

E-pošta: info@vdo.com

Generalni direktori: Kornelija Štiving (Cornelia Stiewing), Harald Štulman (Stuhlmann)

Broj upisa u registar: HRB 59424, Opštinski sud u Hanoveru

PIB: DE814950663

 

Autorska prava © 2021. Continental Automotive GmbH i povezana društva poseduju isključiva prava korišćenja

 

 

Follow us