Právní informace a podmínky použití společnosti Continental Automotive GmbH pro aplikaci „ Tachograph Driver App “

Instalací a / nebo používáním aplikace „Tachograph Driver App” (dále jen „aplikace“ nebo „Tachograph Driver App“) uživatel plně akceptuje následující podmínky společnosti Continental (dále jen „Continental“) v:

  • §1 Práva společnosti Continental, práva k užívání

 

Pokud následující ustanovení nestanoví jinak, podmínky použití stanovené v obchodních a programových pokynech Obchodu Google Play platí pro používání aplikace.

Autorská práva na díla publikovaná v této aplikaci a vytvořená samotnou společností Continental, jakož i jejich kompilace v aplikaci, zůstávají výhradně u společnosti Continental a jejích dceřiných společností. Jakékoli použití, zejména duplikace, distribuce nebo poskytování takových textů, obrázků, grafiky, animací, videí, hudby, zvuků a dalších materiálů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích (zejména v jiných aplikacích nebo na webových stránkách) není povoleno, výslovně povoleno společností Continental nebo jejím souhlasem Dceřiné společnosti nejsou povoleny.

Společnost Continental je oprávněna používat značky a loga („značky“) uvedené v aplikaci. Žádné z informací v této aplikaci nelze vykládat jako udělení licence k používání těchto ochranných známek. Pouhá zmínka o značkách v aplikaci neznamená, že jsou značky volně dostupné pro každého. K tomu je zapotřebí výslovný písemný souhlas společnosti Continental. Neoprávněné používání těchto značek je přísně zakázáno.

Společnost Continental bude vymáhat svá práva duševního vlastnictví po celém světě v rámci příslušných zákonů.

 

  • §2 Odpovědnost za obsah a používání aplikace

 

Společnost Continental Automotive GmbH vám jako společnosti poskytuje aplikaci pro chytrý telefon „Tachograph Driver App“. Tato aplikace poskytuje přehled zákonem požadovaných dob řízení a umožňuje provoz tachografu. K použití je nutná platná karta řidiče a zařízení SmartLink pro komunikaci s tachografem. Aplikace není zaměřena na soukromé osoby.

Aplikace Tachograph Driver App v režimu offline umožňuje řidičům s platnou kartou řidiče přijímat informace o zbývajících dobách řízení v reálném čase. Na displeji se zobrazí aktuální záznam tachografu. Kromě toho lze ručně zadávat časové údaje (např. Při nástupu na trajekt) a ukládat je do tachografu.

Informace poskytnuté v aplikaci jsou nezávazné a jsou poskytovány bezplatně pouze pro informační účely. Je na uživateli, aby před použitím zkontroloval správnost právního základu a aplikace.

Informace poskytnuté v aplikaci a veškeré dostupné produkty a služby mohou být společností Continental kdykoli změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Aplikace neobsahuje žádné záruky ani informace o vlastnostech, za které je společnost Continental odpovědná, ať už výslovně nebo mlčky. To platí také pro aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací, za které společnost Continental nenese žádnou odpovědnost. Uživatel nebude s aplikací manipulovat a bude ji používat pouze tak, jak bylo zamýšleno.

Nároky uživatele na vymáhání škody, které vzniknou v souvislosti s používáním aplikace a jejího obsahu, jsou vyloučeny s ohledem na skutečnost, že aplikace je k dispozici zdarma. Z toho jsou vyloučeny nároky na náhradu škody způsobené nma životě, těle, zdraví a odpovědností za jiné škody na základě úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností společností Continental, jejích zákonných zástupců nebo zástupných zástupců. Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena.

Společnost Continental naléhavě doporučuje, abyste během řízení nepoužívali elektronická zařízení. Společnost Continental nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nehodami nebo za pokuty.

 

  • §3 Sběr dat a zpracování dat

 

Na používání této aplikace se vztahují samostatná ustanovení o ochraně údajů společnosti Continental Automotive GmbH. Obsah pravidel ochrany osobních údajů lze kdykoli zobrazit podle ustanovení o ochraně údajů. Společnost Continental Automotive GmbH si vyhrazuje právo měnit, upravovat, mazat části nebo přidávat nové části tohoto ustanovení o ochraně osobních údajů podle vlastního uvážení, avšak v rámci zákonných ustanovení. O všech změnách vás budeme informovat samostatně.

 

  • §4 Odkazy na jiné webové stránky

 

Aplikace může obsahovat připojení („odkazy“) k webům třetích stran a poskytovat další služby. Tyto webové stránky jsou zcela nezávislé a nespadají do odpovědnosti ani kontroly společnosti Continental. Společnost Continental proto neodpovídá za obsah těchto webových stránek třetích stran, ke kterým je přístup prostřednictvím aplikace. To platí také pro podmínky ochrany osobních údajů nebo používání takových webových stránek. Poskytovatel webových stránek, na které se prostřednictvím aplikace odkazuje, nese výhradní odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody způsobené používáním nebo nepoužíváním takto prezentovaných informací.

 

  • §5 Oprávnění k použití

 

Minimální věk pro používání této aplikace je 18 let. Uživatel potvrzuje, že je starší 18 let a aplikaci používá profesionálně (jako podnikatel). Pokud se společnost Continental dozví, že nebyly splněny požadavky na používání, je společnost Continental oprávněna zakázat uživateli používání aplikace.

 

  • §6 Dostupnost aplikace

 

Tato aplikace je v současné době k dispozici v České republice v obchodě Google Play. Společnost Continental si vyhrazuje právo nabízet aplikaci v budoucnosti po celém světě, ale tento záměr není závazkem k dostupnost aplikace po celém světě.

 

  • §7 Ukončení účasti

 

Účast v naší aplikaci končí, pokud uživatel odinstaluje aplikaci “Tachograph Driver App“.

Společnost Continental je oprávněna kdykoli ukončit aplikaci Tachograph Driver App a související služby bez udání důvodů a po předchozím upozornění. Pokud tomu tak je, uživatelé nemají nárok na (obnovené) ustanovení aplikace Driver Tachograph.

 

  • §8 Smíšený

 

Smlouva uzavřená mezi společností Continental a uživatelem podléhá německému právu s vyloučením prodejního práva OSN.

Místem jurisdikce pro všechny výše uvedené spory je Frankfurt. Pokud má smluvní partner Continental sídlo nebo sídlo mimo Evropskou unii, budou všechny výše uvedené spory s konečnou platností rozhodnuty v souladu s arbitrážními pravidly frankfurtské obchodní komory s vyloučením běžného soudního postihu.

Společnost Continental si vyhrazuje právo tyto podmínky použití kdykoli s budoucím účinkem změnit nebo je doplnit. Abyste mohli nadále používat aplikaci Tachograph Driver, je třeba souhlasit se změněnými podmínkami použití. Společnost Continental bude uživatele informovat o změně pomocí speciální funkce v aplikaci Driver Tachograph. V případě zamítnutí není další použití možné.

Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto podmínek použití ukázala jako zcela nebo částečně neúčinná, nebude tím ovlivněna platnost zbývající části smlouvy. Neúčinná ustanovení nahrazují zákonná ustanovení.

 

Poskytovatelé

 

Poskytovatelem této aplikace je:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanover, Německo

Telefon: +49 511 / 938-01

Fax: +49 511 / 938-81 770

Email: info@vdo.com

Ředitelé: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Obchodní rejstřík: Místní soud v Hannoveru HRB 59424

DIČ.: DE814950663

 

Copyright © 2021 výhradní užívací práva společnosti Continental Automotive GmbH a dceřiných společností

 

Follow us