Právne informácie a podmienky použitia spoločnosti Continental Automotive GmbH pre aplikáciu „Tachograph Driver App“

Inštaláciou a / alebo použitím aplikácie „Tachograph Driver App” (ďalej len „aplikácia“ alebo „Tachograph Driver App“) používateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami spoločnosti Continental (ďalej len „Continental“) v plnom rozsahu v:

  • 1 Práva spoločnosti Continental, práva na používanie

 

Na používanie aplikácie sa vzťahuje licenčná dohoda koncového používateľa pre licencované aplikácie stanovená v podmienkach používania Mac App Store a App Store, pokiaľ nasledujúce ustanovenia neustanovujú inak.

Autorské práva na diela publikované v tejto aplikácii a vytvorené samotnou spoločnosťou Continental, ako aj na ich kompiláciu v aplikácii, zostávajú výlučne vo vlastníctve spoločnosti Continental a jej dcérskych spoločností. Akékoľvek použitie, najmä rozmnožovanie, distribúcia alebo poskytovanie takýchto textov, obrázkov, grafiky, animácií, videí, hudby, zvukov a iných materiálov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách (najmä v iných aplikáciách alebo na webových stránkach) nie je povolené, výslovne je povolené spoločnosťou Continental alebo jej súhlasom Dcérske spoločnosti nie sú povolené.

Spoločnosť Continental je oprávnená používať značky a logá („značky“) uvedené v aplikácii. Žiadna z informácií v tejto aplikácii sa nesmie vykladať tak, že udeľuje licenciu na používanie týchto ochranných známok. Samotná zmienka o značkách v aplikácii neznamená, že sú tieto značky voľne dostupné pre každého. Na to je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti Continental. Neoprávnené používanie týchto značiek je prísne zakázané.

Spoločnosť Continental bude v rámci príslušných zákonov presadzovať svoje práva duševného vlastníctva na celom svete.

 

  • 2 Obsah a používanie aplikácie, zodpovednosť

 

Spoločnosť Continental Automotive GmbH vám ako spoločnosti ponúka aplikáciu pre smartfón „Tachograph Driver App“. Táto aplikácia poskytuje prehľad o zákonom požadovaných časoch jazdy a umožňuje ovládanie tachografu. Na použitie je potrebná platná karta vodiča a zariadenie SmartLink na komunikáciu s tachografom. Aplikácia nie je zameraná na súkromné ​​osoby.

Aplikácia Tachograph Driver App v režime offline umožňuje vodičom s platnou kartou vodiča prijímať informácie o zostávajúcich časoch jazdy v reálnom čase. Na displeji sa zobrazí aktuálny záznam tachografu. Ďalej je možné manuálne zadávanie času (napr. pri nástupe na trajekt) a jeho ukladanie do tachografu.

Informácie poskytnuté v aplikácii sú nezáväzné a sú poskytované bezplatne iba na informačné účely. Je na užívateľovi, aby si pred použitím overil správnosť právneho základu a aplikácie.

Informácie poskytnuté v aplikácii a akékoľvek dostupné produkty a služby môže spoločnosť Continental kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Aplikácia neobsahuje žiadne záruky ani informácie o vlastnostiach, za ktoré je spoločnosť Continental zodpovedná, či už výslovne alebo mlčky. To platí aj pre aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií, za ktoré spoločnosť Continental nepreberá žiadnu zodpovednosť. Užívateľ nebude s aplikáciou manipulovať a bude ju používať iba tak, ako je určené.

Nároky používateľa na náhradu škôd, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním aplikácie a jej obsahu, sú vzhľadom na skutočnosť, že aplikácia je bezplatná, vylúčené. Z tohto sú vylúčené nároky na náhradu škôd vyplývajúcich z poranenia života, končatín, zdravia a zodpovednosti za iné škody na základe úmyselného alebo nedbalého porušenia povinností spoločnosťou Continental, jej zákonnými zástupcami alebo zástupnými zástupcami. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobky zostávajú nedotknuté.

Spoločnosť Continental naliehavo odporúča, aby ste počas riadenia vozidla nepoužívali elektronické zariadenia. Spoločnosť Continental nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nehodami alebo za pokuty.

 

  • 3 Zber a spracovanie údajov

 

Na používanie tejto aplikácie sa vzťahujú samostatné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Continental Automotive GmbH. Obsah pravidiel ochrany osobných údajov je možné kedykoľvek zobraziť podľa ustanovení o ochrane údajov. Spoločnosť Continental Automotive GmbH si vyhradzuje právo zmeniť, prispôsobiť, vymazať časti alebo pridať nové časti k tomuto ustanovenia o ochrane údajov podľa vlastného uváženia, ale v rámci zákonných ustanovení. O všetkých zmenách vás budeme informovať osobitne.

 

  • 4 Odkazy na iné webové stránky

 

Aplikácia môže obsahovať prepojenia („odkazy“) na webové stránky tretích strán a poskytovať ďalšie služby. Tieto webové stránky sú úplne nezávislé a nespadajú do zodpovednosti ani kontroly spoločnosti Continental. Spoločnosť Continental preto nezodpovedá za obsah týchto webových stránok tretích strán, ku ktorým je prístup prostredníctvom aplikácie. To platí aj pre podmienky ochrany osobných údajov alebo používanie takýchto webových stránok. Poskytovateľ webovej stránky, na ktorú sa odkazuje prostredníctvom aplikácie, nesie výlučnú zodpovednosť za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužívania informácií uvedených týmto spôsobom.

 

  • 5 Oprávnenie na používanie

 

Minimálny vek na používanie tejto aplikácie je 18 rokov. Užívateľ zaručuje, že je starší ako 18 rokov a aplikáciu používa profesionálne (ako podnikateľ). Ak sa spoločnosť Continental dozvie, že neboli splnené požiadavky na používanie, spoločnosť Continental je oprávnená zakázať používateľovi používať aplikáciu.

 

  • 6 Dostupnosť aplikácie

Táto aplikácia je momentálne k dispozícii v slovenčine v obchode Apple App Store. Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo v budúcnosti ponúkať aplikáciu na celom svete, to však nezahŕňa úmysel spoločnosti Continental záväzne oznámiť dostupnosť aplikácie na celom svete.

 

  • 7 Ukončenie účasti

 

Účasť v našej aplikácii sa skončí, ak používateľ odinštaluje aplikáciu „Ovládač tachografu“.

Spoločnosť Continental je oprávnená kedykoľvek ukončiť aplikáciu Tachograph Driver App a súvisiace služby bez uvedenia dôvodu a po predchádzajúcom upozornení. Ak je to tak, užívatelia nemajú nárok na (obnovené) ustanovenie aplikácie Ovládač tachografu.

 

  • 8 Rôzne

 

Na zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou Continental a používateľom sa vzťahuje nemecké právo s výnimkou predajného práva OSN.

Miestom jurisdikcie všetkých vyššie uvedených sporov je Frankfurt. Ak má zmluvný partner Continent trvalý pobyt alebo hlavné sídlo mimo Európskej únie, všetky vyššie uvedené spory budú s konečnou platnosťou rozhodnuté v súlade s arbitrážnymi pravidlami Frankfurtskej obchodnej komory s vylúčením bežných právnych postihov.

Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto podmienky použitia s budúcim účinkom. Na to, aby ste mohli naďalej používať aplikáciu Tachograph Driver, je potrebný súhlas so zmenenými podmienkami použitia. Spoločnosť Continental bude používateľa informovať o zmene pomocou špeciálnej funkcie v aplikácii Tachograph Driver. V prípade odmietnutia nie je ďalšie použitie možné.

Pokiaľ sa ukáže, že jednotlivé ustanovenia týchto podmienok použitia sú úplne alebo čiastočne neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť zvyšku zmluvy. Neúčinné ustanovenie nahrádza zákonné ustanovenie.

 

Poskytovateľ

 

Poskytovateľom tejto aplikácie je:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanover, Nemecko

Telefón: +49 511 / 938-01

Telefax: +49 511 / 938-81770

Email: info@vdo.com

Konatelia: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Obchodný register: Okresný súd Hannover HRB 59424

IČ DPH: DE814950663

 

Copyright © 2021 výhradné práva na používanie spoločnosti Continental Automotive GmbH a dcérskych spoločností

 

Follow us