Informacje prawne i warunki użytkowania Continental Automotive GmbH futro Application "Tachograph Driver App"

Instalując i/lub korzystając z aplikacji „Tachograph Driver App” (zwanej dalej „Aplikacją” lub „Tachograph Driver App”) użytkownik akceptuje następujące warunki firmy Continental (dalej: „Kontynentalna”) w pełni w:

  • 1 Prawa Continental, prawa użytkowania

 

Umowa licencyjna użytkownika końcowego dla licencjonowanych aplikacji przewidziana w warunkach korzystania z Mac App Store i App Store ma zastosowanie do korzystania z aplikacji, chyba że poniższe postanowienia stanowią inaczej.

Prawa autorskie do utworów opublikowanych w tej aplikacji i stworzonych przez firmę Continental oraz ich kompilacji w aplikacji należą wyłącznie do firmy Continental i jej spółek zależnych. Jakiekolwiek wykorzystanie, w szczególności powielanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie takich tekstów, obrazów, grafik, animacji, filmów, muzyki, dźwięków i innych materiałów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych (zwłaszcza w innych aplikacjach lub witrynach internetowych) jest niedozwolone, wyraźnie dozwolone przez Continental lub jego zgodę Spółki zależne nie są dozwolone.

Continental ma prawo do używania marek i logo („marki”) widocznych w aplikacji. Żadna z informacji zawartych w tej aplikacji nie może być interpretowana jako udzielenie licencji na używanie tych znaków towarowych. Sama wzmianka o markach w aplikacji nie oznacza, że są one swobodnie dostępne dla wszystkich. W tym celu wymagana jest wyraźna pisemna zgoda firmy Continental. Nieautoryzowane użycie tych znaków jest surowo zabronione.

Continental będzie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej na całym świecie w zakresie odpowiednich przepisów.

 

  • 2 Treść i korzystanie z aplikacji, odpowiedzialność

 

Continental Automotive GmbH dostarcza aplikację na smartfony „Tachograph Driver App” dla Ciebie jako firmy. Ta aplikacja zapewnia przegląd wymaganych prawem czasów prowadzenia pojazdu i umożliwia obsługę tachografu. Do użytkowania wymagana jest ważna karta kierowcy i urządzenie SmartLink do komunikacji z tachografem. Aplikacja nie jest skierowana do osób prywatnych.

Aplikacja Tachograph Driver App w trybie offline umożliwia kierowcom posiadającym ważną kartę kierowcy otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji o pozostałym czasie jazdy. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny zapis tachografu. Co więcej, ręczne wpisy czasu (np. podczas wchodzenia na prom) można wprowadzać i zapisywać w tachografie.

Informacje zawarte w aplikacji nie są wiążące i są udostępniane bezpłatnie wyłącznie w celach informacyjnych. Do użytkownika należy sprawdzenie przed użyciem prawidłowości podstawy prawnej i zastosowania.

Informacje zawarte w aplikacji oraz wszelkie udostępnione produkty i usługi mogą zostać zmienione lub zaktualizowane przez Continental w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Aplikacja nie zawiera żadnych gwarancji ani informacji dotyczących nieruchomości, za które Continental odpowiada, czy to wyraźnych, czy milczących. Dotyczy to również aktualności, poprawności, kompletności i jakości udostępnianych informacji, za co Continental nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik nie będzie manipulował aplikacją i będzie z niej korzystał tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Roszczenia użytkownika z tytułu szkód powstałych w związku z korzystaniem z aplikacji i jej zawartości są wykluczone, ponieważ aplikacja jest dostępna bezpłatnie. Wyłączone z tego są roszczenia odszkodowawcze wynikające z uszkodzenia życia, ciała, zdrowia i odpowiedzialności za inne szkody wynikające z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez Continental, jej przedstawicieli prawnych lub pomocników. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

Firma Continental zdecydowanie zaleca, aby podczas jazdy nie korzystać z urządzeń elektronicznych. Continental nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wypadków lub za otrzymanie grzywny.

 

  • 3 Gromadzenie i przetwarzanie danych

 

Do korzystania z tej aplikacji mają zastosowanie odrębne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Continental Automotive GmbH. Treść zasad ochrony prywatności można w każdej chwili sprawdzić zgodnie z przepisami o ochronie danych. Continental Automotive GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, dostosowania, usunięcia części lub dodania nowych części do niniejszego przepisu o ochronie danych według własnego uznania, ale w ramach przepisów ustawowych. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię osobno.

 

  • 4 Linki do innych stron internetowych

 

Aplikacja może zawierać połączenia ("linki") do stron internetowych osób trzecich i świadczyć dodatkowe usługi. Te strony internetowe są całkowicie niezależne i nie podlegają odpowiedzialności ani kontroli firmy Continental. Continental nie ponosi zatem odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem aplikacji. Dotyczy to również warunków prywatności danych lub korzystania z takich stron internetowych. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony internetowej, do której odwołuje się aplikacja.

 

  • 5 Zezwolenie na używanie

 

Minimalny wiek korzystania z tej aplikacji to 18 lat. Użytkownik zapewnia, że ma ukończone 18 lat i korzysta z aplikacji zawodowo (jako przedsiębiorca). Jeśli firma Continental dowie się, że wymagania dotyczące użytkowania nie zostały spełnione, firma Continental ma prawo zabronić użytkownikowi korzystania z aplikacji.

 

  • 6 Dostępność aplikacji

 

Ta aplikacja jest obecnie dostępna w Polsce w Apple App Store. Continental zastrzega sobie prawo do oferowania aplikacji na całym świecie w przyszłości, ale nie obejmuje to zamiaru Continental informowania o dostępności aplikacji w sposób wiążący na całym świecie.

 

  • 7 Zakończenie uczestnictwa

 

Uczestnictwo w naszej aplikacji kończy się, gdy użytkownik odinstaluje aplikację „Tachograph Driver App”.

Continental ma prawo do wycofania Aplikacji Kierowcy Tachografów i powiązanych usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny i po uprzednim powiadomieniu. W takim przypadku użytkownicy nie są uprawnieni do (odnowienia) dostępu do Aplikacji Kierowcy Tachografów.

 

  • 8 Różnorodny

 

Umowa zawarta między Continental a użytkownikiem podlega prawu niemieckiemu z wyłączeniem prawa handlowego ONZ.

Miejscem jurysdykcji dla wszystkich wyżej wymienionych sporów jest Frankfurt. Jeśli partner umowny Continental ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Unią Europejską, wszystkie wyżej wymienione spory zostaną ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z zasadami arbitrażu Izby Handlowej we Frankfurcie, z wyłączeniem zwykłego środka odwoławczego.

Continental zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W celu dalszego korzystania z Aplikacji Kierowcy Tachografu wymagana jest zgoda na zmienione warunki użytkowania. Continental poinformuje użytkownika o zmianie za pomocą specjalnej funkcji w Aplikacji Kierowcy Tachografu. W przypadku odrzucenia dalsze użytkowanie nie jest możliwe.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków użytkowania okażą się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części umowy. Przepisy ustawowe zastępują postanowienie nieskuteczne.

 

Dostawcy

 

Dostawcą tej aplikacji jest:

 

Continental Automotive GmbH

ul.Vahrenwaldera 9

30165 Hanower, Niemcy

Telefon: +49 511 / 938-01

Telefaks: +49 511 / 938-81770

Email: info@vdo.com

Dyrektorzy zarządzający: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Hanowerze HRB 59424

NIP: DE814950663

 

Copyright © 2021 wyłączne prawa użytkowania Continental Automotive GmbH i spółek zależnych

Follow us