Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden van Continental Automotive GmbH met betrekking tot de "Tachograaf Driver App"-applicatie

Door het installeren en/of gebruiken van de "Tachograaf Driver App"-applicatie (hierna de "App" of "Tachograaf Driver app") accepteert de gebruiker integraal de volgende voorwaarden van Continental Automotive GmbH (hierna: "Continental") met betrekking tot:

§1 Rechten van Continental, gebruiksrechten

 

De in de gebruiksvoorwaarden van de Mac App Store en de App Store voorziene licentieovereenkomst voor gelicentieerde applicaties voor de eindgebruiker is van toepassing op het gebruik van de app, tenzij de volgende bepalingen anders vermelden.

 

Het auteursrecht voor in deze app gepubliceerde en door Continental zelf gecreëerde werken, evenals de verzameling hiervan in de app, berust uitsluitend bij Continental en haar dochterondernemingen. Ieder gebruik, in het bijzonder het reproduceren, verspreiden of beschikbaar stellen aan het publiek van dergelijke teksten, foto’s, afbeeldingen, animaties, video’s, muziek, geluiden en andere materialen in andere elektronische of gedrukte publicaties (in het bijzonder in andere apps of op andere websites) is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Continental of haar dochterondernemingen.

 

Continental is gerechtigd om de in de app getoonde merken en logo’s (de “merken”) te gebruiken. Niets van de informatie in deze app dient te worden opgevat als het verlenen van een licentie voor het gebruik van deze handelsmerken. Het noemen van de merken in de app betekent niet dat de merken vrijelijk voor iedereen beschikbaar zijn. Hiervoor is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Continental vereist. Ongeoorloofd gebruik van deze merken is streng verboden.

 

Continental zal haar intellectuele eigendomsrechten wereldwijd geldend maken binnen de kaders van de betreffende wetten.

 

§2 Content en gebruik van de app, aansprakelijkheid

 

Continental Automotive GmbH biedt de “Tachograaf Driver App” jou als ondernemer aan, een applicatie voor de smartphone. Deze app geeft een overzicht van de wettelijk verplichte rijtijden en maakt het mogelijk de tachograaf te bedienen. Voor gebruik zijn een geldige bestuurderskaart en een SmartLink-apparaat voor communicatie met de tachograaf vereist. De app is niet gericht op particulieren.

 

In de offline-modus maakt de Tachograaf Driver App het chauffeurs met een geldig rijbewijs mogelijk om real-time informatie over de resterende rijtijd te krijgen. De actuele stand van de tachograaf wordt op de display getoond. Daarnaast kunnen tijden (bijv. bij het op een veerboot gaan) in de tachograaf worden ingevoerd en opgeslagen.

 

De informatie in de app is niet-bindend en wordt alleen gratis ter informatie verstrekt.  Het is aan de gebruiker om voor gebruik de juistheid van de rechtsgrond en toepassing te controleren.

De in de app verstrekte informatie en eventuele ter beschikking gestelde producten en diensten kunnen door Continental op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. De app bevat geen – uitdrukkelijke of impliciete – garanties of informatie over eigenschappen waarvoor Continental aansprakelijk is. Dit geldt eveneens voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de verstrekte informatie, waarvoor Continental geen aansprakelijkheid aanvaardt. De gebruiker zal de app niet manipuleren en deze uitsluitend gebruiken waarvoor deze bedoeld is.

 

Claims van de gebruiker voor schadevergoeding in verband met het gebruik van de app en de inhoud ervan worden uitgesloten gezien het feit dat de app gratis beschikbaar is, met uitzondering van claims voor schadevergoeding wegens schade aan leven, lichaam en gezondheid en aansprakelijkheid voor andere schadevergoeding op grond van opzet of schuld door Continental, haar wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen. Het bepaalde in de Wet op de Productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

 

Continental raadt u ten zeerste aan om tijdens het rijden geen elektronische apparaten te gebruiken. Continental aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van ongevallen of voor het oplopen van boetes.

 

§3 Gegevensverzameling en -verwerking

 

Op het gebruik van deze app zijn de afzonderlijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Continental Automotive GmbH van toepassing. De inhoud van de privacyregels kan te allen tijde worden ingezien onder gegevensbeschermingsbepalingen. Continental Automotive GmbH behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht, maar binnen het kader van de wettelijke bepalingen, deze gegevensbeschermingsbepalingen te wijzigen of aan te passen, of onderdelen hiervan te verwijderen of nieuwe onderdelen hieraan toe te voegen.

 

§4 Links naar andere websites

 

De app kan verbindingen ("links") bevatten naar websites van derden die aanvullende diensten verstrekken. Deze websites zijn geheel onafhankelijk en vallen niet onder de verantwoordelijkheid of de zeggenschap van Continental. Derhalve is Continental niet aansprakelijk voor de content van deze websites van derden waartoe toegang wordt verkregen via de app. Dit geldt eveneens voor de privacyvoorwaarden of het gebruik van dergelijke websites. De aanbieder van de website waarnaar via de app wordt doorverwezen is als enige aansprakelijk voor bij de wet verboden, onjuiste of onvolledige content en in het bijzonder voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van op deze manier gepresenteerde informatie. Wij zullen u apart informeren over eventuele wijzigingen.

 

§5 Leeftijdsgrens

 

De minimumleeftijd voor het gebruiken van deze app is 18 jaar. De gebruiker verzekert dat hij/zij is ouder dan 18 jaar en gebruikt de app professioneel (als ondernemer). Indien Continental vaststelt dat niet aan de gebruiksvereisten wordt voldaan, heeft Continental het recht om de gebruiker te verbieden de app te gebruiken.

 

§6 Beschikbaarheid van de app

 

Deze app is momenteel verkrijgbaar in Nederland in de Apple App Store.

 

§7 Beëindiging van de deelname

 

De gebruiker kan de app op elk moment verwijderen en dus stoppen met het gebruik ervan.

Continental is gerechtigd om de "Tachograaf Driver App" en de hiermee verbonden diensten te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk stop te zetten of om individuele gebruikers uit te sluiten van verder gebruik. In dit geval hebben de gebruikers geen aanspraak op compensatie

 

§8 Diversen

 

De tussen Continental en de gebruiker gesloten overeenkomst wordt beheerst door Duits recht, met uitzondering van het kooprecht van de VN.

De plaats van de bevoegde rechter voor alle bovengenoemde geschillen is Frankfurt. Als de contractpartner van Continental zijn woon- of vestigingsplaats buiten de Europese Unie heeft, worden alle bovengenoemde geschillen in laatste instantie in overeenstemming met de arbitrageregels van de Kamer van Koophandel van Frankfurt beslecht met uitsluiting van een beroep op de gewone rechter.

Continental behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment met toekomstige werking te wijzigen of aan te vullen. Instemming met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden is vereist voor het kunnen blijven gebruiken van de "Tachograaf Driver App". Continental zal de gebruiker over de wijziging informeren met behulp van een speciale functie in de Tachograaf Driver App. Bij afkeuring is verder gebruik niet mogelijk.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan zal dit geen invloed hebben op de rest van de overeenkomst. In dat geval komen de wettelijke bepalingen in de plaats van de niet rechtsgeldige bepaling.

 

Aanbieder

 

De aanbieder van deze app is:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Duitsland

Telefoon: +49 511 / 938-01

Telefax: +49 511 / 938-81770

E-mail: info@vdo.com

Managing directors: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Handelsregister: Rechtbank Hannover HRB 59424

BTW-nummer: DE814950663

 

Copyright © 2021 exclusieve gebruiksrechten voorbehouden aan Continental Automotive GmbH en haar dochterondernemingen

 

Follow us