Νομικές πληροφορίες και όροι χρήσης της Continental Automotive GmbH για την εφαρμογή "Tachograph Driver App"

Με την εγκατάσταση ή και τη χρήση της εφαρμογής "Tachograph Driver App (εφεξής "App" ή "Tachograph Driver app", ο χρήστης αποδέχεται τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις της Continental (εφεξής: "Continental") πλήρως σε:

   • 1 Rights of Continental, usage rights

 

Η άδεια χρήσης τελικού χρήστη για εφαρμογές με άδεια χρήσης που προβλέπεται στους όρους χρήσης του Mac App Store και του App Store ισχύει για τη χρήση της εφαρμογής, εκτός εάν οι ακόλουθες διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.

Τα πνευματικά δικαιώματα για έργα που δημοσιεύονται σε αυτήν την εφαρμογή και δημιουργήθηκαν από την ίδια την Continental, καθώς και για τη συλλογή τους στην εφαρμογή, παραμένουν αποκλειστικά στην Continental και στις θυγατρικές της. Οποιαδήποτε χρήση, ιδίως αντιγραφή, διανομή ή παροχή τέτοιων κειμένων, εικόνων, γραφικών, κινούμενων εικόνων, βίντεο, μουσικής, ήχων και άλλου υλικού σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις (ειδικά σε άλλες εφαρμογές ή ιστότοπους) δεν επιτρέπεται, επιτρέπεται ρητά από την Continental ή η συγκατάθεσή από τις θυγατρικές δεν επιτρέπονται.

Η Continental δικαιούται να χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα (τα «εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Καμία από τις πληροφορίες σε αυτήν την εφαρμογή δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως χορήγηση άδειας χρήσης αυτών των εμπορικών σημάτων. Η απλή αναφορά των εμπορικών σημάτων στην εφαρμογή δεν σημαίνει ότι οι μάρκες είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους. Για αυτό απαιτείται ρητή γραπτή συγκατάθεση από την Continental. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των σημάτων απαγορεύεται αυστηρά.

Η Continental θα επιβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της παγκοσμίως εντός του πεδίου εφαρμογής των αντίστοιχων νόμων.

 

   • 2 Περιεχόμενο και χρήση της εφαρμογής, ευθύνη

 

Η Continental Automotive GmbH παρέχει την εφαρμογή «Tachograph Driver App» για smartphone σε εσάς ως εταιρεία. Αυτή η εφαρμογή παρέχει μια επισκόπηση των νομικά απαιτούμενων χρόνων οδήγησης και επιτρέπει τη λειτουργία του ταχογράφου. Για τη χρήση απαιτείται έγκυρη κάρτα οδήγησης και συσκευή SmartLink για επικοινωνία με τον ταχογράφο. Η εφαρμογή δεν απευθύνεται σε ιδιώτες.

Η εφαρμογή Tachograph Driver App σε λειτουργία εκτός σύνδεσης επιτρέπει στους οδηγούς με έγκυρη κάρτα οδηγού να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τους υπόλοιπους χρόνους οδήγησης. Η τρέχουσα εγγραφή του ταχογράφου εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον, οι χειροκίνητες καταχωρήσεις ώρας (π.χ. κατά την επιβίβαση σε πλοίο) μπορούν να γίνουν και να αποθηκευτούν στον ταχογράφο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εφαρμογή είναι μη δεσμευτικές και παρέχονται δωρεάν μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγξει την ορθότητα της νομικής βάσης και της εφαρμογής πριν από τη χρήση.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εφαρμογή και τυχόν προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μπορούν να αλλάξουν ή να ενημερωθούν από την Continental ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εφαρμογή δεν περιέχει εγγυήσεις ή πληροφορίες για ιδιότητες για τις οποίες ευθύνεται η Continental, είτε ρητά είτε σιωπηρά. Αυτό ισχύει επίσης για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, για τις οποίες η Continental δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο χρήστης δεν θα χειριστεί την εφαρμογή και θα τη χρησιμοποιήσει μόνο όπως προβλέπεται.

Οι αξιώσεις του χρήστη για ζημιές που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής και του περιεχομένου της αποκλείονται λόγω του γεγονότος ότι η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν. Εξαιρούνται από αυτό οι αξιώσεις για ζημίες που προκύπτουν από τραυματισμό στη ζωή, τα άκρα, την υγεία και την ευθύνη για άλλες ζημίες που βασίζονται σε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παράβαση καθήκοντος από την Continental, τους νομικούς εκπροσώπους της ή τους αντιπροσώπους της. Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένουν ανεπηρέαστες.

Η Continental συνιστά επειγόντως να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές κατά την οδήγηση. Η Continental δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ατυχήματα ή για επιβολή προστίμων.

 

   • 3 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

 

Οι ξεχωριστές διατάξεις προστασίας δεδομένων της Continental Automotive GmbH ισχύουν για τη χρήση αυτής της εφαρμογής. Τα περιεχόμενα των κανόνων απορρήτου μπορούν να προβληθούν ανά πάσα στιγμή κάτω από τα δεδομένα διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Η Continental Automotive GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να προσαρμόσει, να διαγράψει μέρη ή να προσθέσει νέα εξαρτήματα σε αυτήν τη διάταξη προστασίας δεδομένων κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αλλά στο πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων. Θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για τυχόν αλλαγές.

 

   • 4 Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

 

Η εφαρμογή μπορεί να περιέχει συνδέσεις ("συνδέσμους") σε ιστότοπους τρίτων και να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Αυτοί οι ιστότοποι είναι εντελώς ανεξάρτητοι και δεν εμπίπτουν στην ευθύνη ή τον έλεγχο της Continental. Ως εκ τούτου, η Continental δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών των ιστοτόπων τρίτων, στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής. Αυτό ισχύει επίσης για τους όρους απορρήτου δεδομένων ή τη χρήση τέτοιων ιστότοπων. Ο πάροχος του ιστότοπου που αναφέρεται μέσω της εφαρμογής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για παράνομο, λανθασμένο ή ελλιπές περιεχόμενο και ειδικότερα για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται με αυτόν τον τρόπο.

 

   • 5 Εξουσιοδότηση χρήσης

 

Η ελάχιστη ηλικία για τη χρήση αυτής της εφαρμογής είναι τα 18 έτη. Ο χρήστης διαβεβαιώνει ότι είναι μεγαλύτερος των 18 ετών και χρησιμοποιεί την εφαρμογή επαγγελματικά (ως επιχειρηματίας). Εάν η Continental μάθει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις χρήσης, η Continental δικαιούται να απαγορεύσει στον χρήστη τη χρήση της εφαρμογής.

 

   • 6 Διαθεσιμότητα της εφαρμογής

 

Αυτή η εφαρμογή είναι προς το παρόν διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Apple App Store. Η Continental διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει την εφαρμογή σε όλο τον κόσμο στο μέλλον, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει την πρόθεση της Continental να ανακοινώσει τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής με δεσμευτικό τρόπο σε όλο τον κόσμο.

 

   • 7 Λήξη Συμμετοχής

 

Η συμμετοχή στην εφαρμογή μας λήγει εάν ο χρήστης απεγκαταστήσει την "Εφαρμογή προγράμματος οδήγησης ταχογράφου".

Η Continental δικαιούται να διακόψει την εφαρμογή Tachograph Driver App και τις σχετικές υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσει και μετά από προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες δεν δικαιούνται (ανανεωμένη) παροχή της εφαρμογής οδήγησης ταχογράφου.

 

   • 8 Διάφορα

 

Η σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Continental και του χρήστη υπόκειται στη γερμανική νομοθεσία, εξαιρουμένης της νομοθεσίας του ΟΗΕ για τις πωλήσεις.

Ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις προαναφερθείσες διαφορές είναι η Φρανκφούρτη. Εάν ο συμβατικός εταίρος της Continental έχει την κατοικία ή την έδρα του εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι προαναφερθείσες διαφορές θα επιλυθούν οριστικά σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Φρανκφούρτης, εξαιρουμένης της συνήθους νομικής προσφυγής.

Η Continental διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να προσθέσει αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Απαιτείται συμφωνία για τους τροποποιημένους όρους χρήσης για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή οδήγησης ταχογράφου. Η Continental θα ενημερώσει τον χρήστη σχετικά με την αλλαγή χρησιμοποιώντας μια ειδική λειτουργία στην εφαρμογή οδήγησης ταχογράφου. Σε περίπτωση απόρριψης, δεν είναι δυνατή περαιτέρω χρήση.

Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης αποδειχθούν πλήρως ή εν μέρει αναποτελεσματικές, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ της υπόλοιπης σύμβασης. Οι καταστατικές διατάξεις αντικαθιστούν την μη αποτελεσματική διάταξη.

 

Παρόχοι

 

Ο πάροχος αυτής της εφαρμογής είναι:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Ανόβερο, Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 511 / 938-01

Τηλέφαξ: +49 511 / 938-81770

Email: info@vdo.com

Διευθύνοντες σύμβουλοι: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Εμπορικό μητρώο: Επαρχιακό Δικαστήριο Ανόβερο HRB 59424

ΑΦΜ: DE814950663

 

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης της Continental Automotive GmbH και των θυγατρικών

 

 

Follow us