Izjava društva Continental Automotive GmbH o zaštiti podataka u aplikaciji „Tacho-graph Driver App” od 22. Jul 2021. godine

Continental Automotive GmbH stavlja na raspolaganje aplikaciju „Tachograph Driver App” za pametne telefone. Aplikacija omogućava praćenje zakonski propisanog vremena vožnje i upravljanje tahografom u skladu sa zakonom. Za korišćenje su potrebni važeća tahografska kartica i SmartLink uređaj za komunikaciju s tahografom.

 

Vozačima s važećom tahografskom karticom aplikacija „Tachograph Driver App” u oflajn režimu omogućava prijem informacija u stvarnom vremenu o preostalom vremenu vožnje. Trenutno zabeleženi podaci s tahografa prikazuju se na ekranu. Takođe je moguć ručni unos podataka (npr. pri ukrcavanju na trajekt) i njihovo pohranjivanje u tahograf.

1. Opšte


Lični podaci koje dobrovoljno unesete obrađuje Continental Automotive GmbH za svrhu (svrhe) navedenu (navedene) u nastavku. Ako je to neophodno radi ispunjenja svrhe, podaci mogu biti prosleđeni povezanim društvima kompanije Continental Automotive GmbH u smislu člana 15 i narednih (nemačkog) zakona o deoničarskim društvima, u skladu s Obavezujućim korporativnim pravilima kompanije Continental.

 

2. Način rada aplikacije „Tachograph Driver App”

Za korišćenje aplikacije „Tachograph Driver App” potrebno je samo instalirati aplikaciju i prihvatiti uslove korišćenja i izjavu u ovoj aplikaciji.

Aplikacija omogućava prikupljanje/obradu samo onih podataka koje odobri korisnik, a koji mogu sadržati lične podatke korisnika (i podatke njegovog vozila) i koji će se prikazivati. Podaci s tahografa ne šalju se kompaniji Continental. Prikupljanje podataka koje vrši Continental ograničeno je na slučajeve kada korisnik aktivira poruke o greškama ili koristi usluge podrške.

 

3. Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka u aplikaciji „Tachograph Driver App”

 

Podaci se obrađuju isključivo na osnovu sledećih propisa o zaštiti podataka o ličnosti (pravni osnov):

 

Obrada podataka (svrha)

Pravni osnov

Rok čuvanja

Kontakt/interakcija s Continental-om

(npr. obrazac za kontakt, ćaskanje itd.)

Čl. 6 st. 1 sl. b Opšte uredbe o zaštiti podataka (performanse ugovora)

Podaci će se izbrisati nakon obrade vašeg zahtjeva, pod uvjetom da nema zakonskih zahtjeva za zadržavanje. Pretpostavljamo konačnu obradu ako se iz okolnosti može zaključiti da je dotična stvar konačno razjašnjena.

 

Da bismo obezbedili naprednavedenu obradu podataka, podatke prosleđujemo sledećim pružaocima usluga (u nastavku: PRUŽAOCI USLUGA):

Pružalac usluga

Adresa

Atos Information Technology GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 81739 Minhen, Nemačka

 

PRUŽALAC USLUGA prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u naše ime i na osnovu ugovora o podobrađivaču.

 

4. Prava lica na koje se podaci odnose

 

Napominjemo da kao lice na koje se podaci odnose posedujete sledeća prava u vezi s obradom ličnih podataka prema Opštoj uredbi EU o zaštiti podataka o ličnosti (Uredba):

 

  • Pravo opozivanja dane saglasnosti u bilo koje vrijeme prema članu 7. stav 3. EU GDPR-a
  • pravo na pristup podacima prema čl. 13 i 14 Uredbe
  • pravo na uvid prema čl. 15 Uredbe
  • pravo na ispravku prema čl. 16 Uredbe
  • pravo na brisanje prema čl. 17 Uredbe
  • pravo na ograničenje obrade prema čl. 18 Uredbe
  • pravo na prenosivost podataka prema čl. 20 Uredbe
  • pravo na prigovor u bilo kom trenutku prema čl. 21 Uredbe
  • pravo na žalbu nadzornom telu prema čl. 77 Uredbe

Ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima i slobodama ili su u vezi s podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva, obrada podataka biće nastavljena i pored prigovora ili zahteva za brisanje.

 

Za pitanja u vezi s tim obratite se našem službeniku za zaštitu podataka:


e-pošta: dataprotection@conti.de

 

Povlačenje saglasnosti ili zahtev u vezi s ostvarivanjem naprednavedenih prava dostavite pisanim putem ili na adresu e-pošte:

 


Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Germany
e-pošta: info@vdo.com
 

5. Zaštita obrađenih ličnih podataka

 

Naša kompanija i naš pružalac usluga Atos Information Technology GmbH koriste tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bi lične podatke koje ste nam ustupili zaštitile od manipulacije, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlašćenih lica. Mere bezbednosti neprekidno se unapređuju i prilagođavaju u skladu s najmodernijim rešenjima. Postoji mogućnost da podatke prosleđene u nešifrovanom obliku vide treća lica. Napominjemo da u pogledu slanja podataka putem interneta (npr. prepiska putem elektronske pošte) nije moguće garantovati bezbedan prenos. Shodno tome, osetljive podatke ne treba slati, odnosno treba slati samo putem sigurne veze (SSL).

 

6. Završne odredbe

 

Continental zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ovu izjavu o zaštiti podataka s budućim dejstvom, pod uslovom da su izmene prihvatljive za korisnika uzimajući u obzir interese aplikacije „Tachograph Driver App”. Ovo je posebno slučaj kada izmene ne utiču nepovoljno na korisnika, npr. izmena podataka za kontakt, dodavanje dodatnih usluga i tome slično.

 

Continental će u svakom slučaju obavestiti korisnika o promenama u izjavi o zaštiti podataka najmanje 14 dana pre stupanja promene na snagu. Podaci se šalju putem elektronske pošte na adresu e-pošte koju naznači korisnik tokom registracije ili putem iskačućeg prozora ako se korisnik nije prethodno registrovao.

 

Da biste nastavili s korišćenjem aplikacije „Tachograph Driver App” kao korisnik, morate da prihvatite izmenjenu izjavu o zaštiti podataka. To možete učiniti popunjavanjem polja za davanje pristanka kada se pojavi iskačući prozor ili nakon ponovne prijave u aplikaciju.

 

Aplikaciju na raspolaganje stavlja:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanover, Nemačka

Tel.: +49 511 / 938-01

Faks: +49 511 / 938-81 770

E-pošta: info@vdo.com

Generalni direktori: Kornelija Štiving (Cornelia Stiewing), Harald Štulman (Stuhlmann)

Broj upisa u registar: HRB 59424, Opštinski sud u Hanoveru

PIB: DE814950663

Stanje: 28.07 2021.

 

Follow us