Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Continental Automotive GmbH k aplikácii „Aplikácia vodiča tachografu“ k 28. júlu 2021

Spoločnosť Continental Automotive GmbH ponúka aplikáciu pre smartfóny „Tachograph Driver App“. Táto aplikácia umožňuje sledovať zákonom predpísané časy jazdy a prevádzkovať tachograf v súlade so zákonom. Na použitie je potrebná platná karta vodiča a zariadenie SmartLink na komunikáciu s tachografom.

 

„Tachograph Driver App” v režime offline umožňuje vodičom s platnou kartou vodiča prijímať informácie o zostávajúcich časoch jazdy v reálnom čase. Na displeji sa zobrazí aktuálny záznam tachografu. Ďalej je možné manuálne zadávanie času (napr. pri nástupe na trajekt) a jeho ukladanie do tachografu.

 1. Všeobecné

 

Osobné údaje, ktoré zadáte, budú spracované spoločnosťou Continental Automotive GmbH za účelom uvedeným nižšie. Pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie účelu, môže byť postúpené spoločnostiam spojeným s Continental Automotive GmbH v zmysle § 15 ods. (Nemecko) Stock Corporation Act v súlade so Záväznými firemnými pravidlami spoločnosti Continental.

 

 1. Ako funguje Tachograph Driver App

 

Použitie Tachograph Driver App vyžaduje iba inštaláciu a súhlas s podmienkami používania tejto aplikácie.

Aplikácia umožňuje iba zhromažďovanie / spracovanie údajov iniciované používateľom, ktoré môže obsahovať aj osobné údaje používateľa (ako aj údaje o jeho vozidle). Údaje z tachografu sa neprenášajú do spoločnosti Continental. Zber údajov spoločnosti Continental je obmedzený na prípady, v ktorých používateľ inicializuje chybové hlásenia alebo používa službu podpory.

 

 1. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov v Tachograph Driver App

 

Vaše údaje sú spracovávané výlučne na základe nasledujúcich predpisov o ochrane údajov (právny základ):

 

Spracovanie údajov (účel)

Právny základ

Storage period

Kontakt / interakcia so spoločnosťou Continental

(napr. kontaktný formulár, chat atď.)

6 ods. 1 lit. b GDPR (plnenie zmluvy)

Vaše údaje budú po spracovaní vašej žiadosti vymazané za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie. Predpokladáme konečné spracovanie, ak z okolností možno vyvodiť, že predmetná záležitosť bola konečne objasnená.

 

Vaše údaje budú spracované vašimi žiadosťami, ktoré neexistujú, pretože neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie. Predpokladáme konečné spracovanie, ak z okolností možno vyvodiť, že predmetná záležitosť bola nakoniec objasnená.

 

Poskytovateľ služieb

Adresa

Atos Information Technology GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 81739 Mníchov Nemecko

 

POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje v našom mene na základe zmluvy o spracovaní údajov z objednávky.

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

Radi by sme upozornili, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (EU GDPR) nasledujúce práva:

 

 • Právo kedykoľvek odvolať daný súhlas podľa čl. 7 ods. 3 GDPR EÚ
 • Informačné práva podľa čl. 13 a čl. 14 EÚ GDPR
 • Právo na informácie podľa čl. 15 EÚ GDPR
 • Právo na opravu podľa čl. 16 GDPR EÚ
 • Právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR EÚ
 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR EÚ
 • Prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR EÚ
 • Právo kedykoľvek namietať podľa čl. 21 GDPR EÚ
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR EÚ

 

Ak existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo slúžia na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, spracovanie osobných údajov, ktoré je na to nevyhnutné, sa môže uskutočniť napriek vašej námietke alebo opätovnému požiadaniu na vymazanie. 

 

V prípade otázok v tejto súvislosti kontaktujte naše oddelenie ochrany osobných údajov:


Email: dataprotection@conti.de

 

Odvolanie alebo žiadosti o uplatnenie vyššie uvedených práv zašlite písomne alebo e-mailom na adresu: 


Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Nemecko
Email: info@vdo.com

 1. Ochrana spracúvaných osobných údajov

 

Naša spoločnosť a náš poskytovateľ služieb Atos Information Technology GmbH používajú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a prispôsobujú podľa súčasného stavu techniky. Dáta nezverejnené v nezašifrovanej forme môžu byť zobrazené tretími stranami. Preto by sme chceli upozorniť, že pokiaľ ide o prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii e-mailom), nie je zaručený žiadny bezpečný prenos. Citlivé údaje by sa preto nemali prenášať vôbec alebo iba prostredníctvom zabezpečeného pripojenia (SSL).

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť toto vyhlásenie o ochrane údajov s účinnosťou do budúcnosti za predpokladu, že zmeny sú pre používateľa primerané, pričom sa zohľadnia záujmy aplikácie Tachograph Driver App. To platí najmä vtedy, ak zmeny v zásade nie sú spojené s akýmikoľvek nevýhodami pre používateľa, napr. pri zmene kontaktných údajov, pridaní ďalších služieb a podobne.

 

Spoločnosť Continental bude v každom prípade informovať používateľa o zmene tohto vyhlásenia o ochrane údajov s príslušným upozornením, najmenej však 14 dní pred tým, ako má zmena nadobudnúť účinnosť. Informácie sú odoslané e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú používateľ uviedol pri registrácii, alebo prostredníctvom vyskakovacieho okna, ak nebola vykonaná predchádzajúca registrácia.

 

Aby mohol používateľ naďalej používať aplikáciu Tachograph Driver, musí používateľ súhlasiť so zmeneným vyhlásením o ochrane údajov. To sa vykoná začiarknutím políčka prostredníctvom súhlasu, keď sa zobrazí okno Po-Up alebo keď sa znova prihlásite.

 

Poskytovateľ

 

Poskytovateľom tejto aplikácie je:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanover, Nemecko

Telefón: +49 511 / 938-01

Fax: +49 511 / 938-81 770

Email: info@vdo.com

Konatelia: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Obchodný register: Miestny súd v Hannoveri HRB 59424

IČ DPH: DE814950663

Status: 28.07.2021

 

 

 

Follow us