Gegevensbeschermingsverklaring van Continental Automotive GmbH voor de applicatie "Tachograaf Driver App" per 28 juli 2021

Continental Automotive GmbH biedt de “Tachograaf Driver App” aan, een applicatie voor de smartphone. Deze app maakt het mogelijk om de wettelijk voorgeschreven rijtijden bij te houden en de tachograaf in overeenstemming met de wet te bedienen. Een geldig rijbewijs en een SmartLink-apparaat voor communicatie met de tachograaf zijn vereist voor gebruik.

 

In de offline-modus maakt de Tachograaf Driver App het chauffeurs met een geldig rijbewijs mogelijk om real-time informatie over de resterende rijtijd te krijgen. De actuele stand van de tachograaf wordt op de display getoond. Daarnaast kunnen tijden (bijv. bij het op een veerboot gaan) in de tachograaf worden ingevoerd en opgeslagen.

1. Algemeen


Persoonsgegevens die u invoert zullen door Continental Automotive GmbH voor onderstaande doeleinden worden verwerkt. Voor zover als nodig voor het realiseren van het doel kunnen deze worden doorgegeven aan bedrijven die zijn aangesloten bij Continental Automotive GmbH in de zin van Artikel 15 e.v. van de (Duitse) Wet op de Naamloze Vennootschappen (Aktiengesetz) in overeenstemming met de Bindende Bedrijfsregels van Continental.

 

2. Hoe de Tachograaf Driver App werkt

Voor het gebruik van de Tachograaf Driver App zijn enkel de installatie en instemming met de gebruiksvoorwaarden van deze app vereist.

De app maakt uitsluitend de door de gebruiker geïnitieerde verzameling/verwerking van gegevens mogelijk. Dit kan ook persoonsgegevens van de gebruiker (evenals de gegevens van zijn of haar voertuig) betreffen. Die Speicherung der Daten erfolgt im lokalen Speicher des Endgeräts des Nutzers. De tachograafgegevens worden niet naar Continental doorgestuurd. De gegevensverzameling door Continental is beperkt tot gevallen waarin de gebruiker foutboodschappen initieert of gebruikmaakt van de ondersteuningsdienst.

 

3. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens in de Tachograaf Driver App

 

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de volgende gegevensbeschermingsverordeningen (wettelijke grondslag):

(Doel van de) Gegevensverwerking

Wettelijke grondslag

Bewaarperiode

Contact / interactie met Continental

(bijv. contactformulier, chat enz.)

Art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van een overeenkomst)

Uw gegevens zijn verwijderd nadat uw verzoek definitief is verwerkt. Wij gaan uit van definitieve verwerking als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende zaak definitief is opgehelderd.

 

Voor het realiseren van bovengenoemde gegevensverwerking geven wij gegevens door aan de volgende dienstverleners (hierna te noemen DIENSTVERLENERS):

Dienstverlener

Adres

Atos Information Technology GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Duitsland

 

De DIENSTVERLENER verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens namens ons op basis van een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens.

 

4. Rechten van de betrokkene

 

We willen u erop wijzen dat u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als betrokkene de volgende rechten hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

  • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken volgens Art. 7 lid 3 AVG
  • Het recht op informatie volgens Art. 13 en Art. 14 AVG
  • Het recht op inzage volgens Art. 15 AVG
  • Het recht op rectificatie volgens Art. 16 AVG
  • Het recht op gegevenswissing volgens Art. 17 AVG
  • Het recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 AVG
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens Art. 20 AVG
  • Het recht om te allen tijde bezwaar te maken volgens Art. 21 AVG
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit volgens Art. 77 AVG

Als er zwaarwegende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die dienen voor het aanhangig maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, kan de verwerking van persoonsgegevens die hiervoor nodig is plaatsvinden ondanks uw bezwaar of verzoek om wissing.

 

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de privacy:

E-mail: dataprotection@conti.de

 

U kunt uw verzoek om intrekking of verzoeken met betrekking tot de uitoefening van bovengenoemde rechten schriftelijk of via e-mail richten aan:

 


Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Duitsland
E-mail: info@vdo.com


 

5. Bescherming van de verwerkte gegevens van betrokkenen

 

Ons bedrijf en onze dienstverlener Atos Information Technology GmbH maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast in overeenstemming met de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Gegevens die in niet-versleutelde vorm bekend worden gemaakt, kunnen mogelijk door derden worden ingezien. Daarom zouden we u erop attent willen maken dat met betrekking tot gegevensdoorgifte via internet (bijv. wanneer u via e-mail communiceert) geen veilige doorgifte kan worden gegarandeerd. Gevoelige gegevens dienen daarom in het geheel niet of uitsluitend via een beveiligde verbinding (SSL) te worden doorgegeven. Als u pagina’s en bestanden oproept en het verzoek krijgt om gegevens over uzelf in te voeren, maken wij u erop attent dat deze gegevensdoorgifte via internet onbeveiligd kan zijn en de gegevens derhalve gelezen of vervalst kunnen worden door onbevoegden. 

 

6. Slotbepalingen

 

Continental behoudt zich het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring op elk moment met toekomstige werking te wijzigen of aan te vullen, mits de wijzigingen redelijk zijn voor de gebruiker, met inachtneming van de belangen van Tachograaf Driver App. Dit is in het bijzonder het geval als de wijziging in wezen niet gepaard gaat met nadelen voor de gebruiker, bijvoorbeeld bij het wijzigen van contactinformatie, toevoegen van aanvullende diensten e.d.

In ieder geval zal Continental de gebruiker binnen een passende termijn van de wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte stellen, maar ten minste 14 dagen voordat de wijziging van kracht zou moeten worden. De informatie wordt via e-mail gestuurd naar het door de gebruiker bij registratie verstrekte e-mailadres of via een pop-upvenster als er geen voorafgaande registratie heeft plaatsgevonden.

De aanbieder van deze app is:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Duitsland

Telefoon: +49 511 / 938-01

Fax: +49 511 / 938-81 770

E-mail: info@vdo.com

Managing directors: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Handelsregister: Rechtbank Hannover HRB 59424

BTW-nummer: DE814950663

Status: 28.07.2021

 

 

 

Follow us