Izjava o zaštiti podataka društva Continental Automotive GmbH za aplikaciju "Tachograph Driver App" ("Tahograf aplikacija za vozače") od 28. Srpanj 2021.

Continental Automotive GmbH nudi aplikaciju za pametni telefon “Tachograph Driver App”. Ta aplikacija omogućuje praćenje pravno propisanih vremena vožnje i rad tahografa u skladu sa zakonom. Za uporabu su potrebni valjana kartica vozača i SmartLink uređaj za komunikaciju s tahografom.

 

Tachograph Driver App u izvanmrežnom načinu rada omogućuje vozačima s valjanom karticom vozača primanje podataka o preostalim vremenima vožnje u stvarnom vremenu. Trenutačno bilježenje tahografa prikazuje se na zaslonu. Usto se u tahograf mogu unositi i spremati ručni unosi vremena (npr. pri ukrcavanju na trajekt).

1. Općenito


Društvo Continental Automotive GmbH obrađivat će osobne podatke koje unesete u svrhu/e navedenu/e u nastavku teksta. U opsegu u kojem je to potrebno za ispunjenje svrhe mogu se proslijediti društvima povezanim s društvom Continental Automotive GmbH u sklopu značenja §§ 15 ff. (njemačkog) zakona o dioničkim društvima u skladu s Obvezujućim poslovnim pravilima društva Continental.

2. Kako funkcionira aplikacija Tachograph Driver App

Za uporabu aplikacije Tachograph Driver App potrebni su samo instalacija i pristanak na uvjete uporabe ove aplikacije.

Aplikacija omogućuje isključivo prikupljanje/obradu podataka koje pokrene korisnik, a koji mogu sadržavati osobne podatke korisnika (kao i podatke o njegovu vozilu) koji se prikazuju. Podatci iz tahografa ne prosljeđuju se društvu Continental. Prikupljanje podataka od društva Continental ograničeno je na slučajeve u kojima korisnik uzrokuje pojavu poruka o greški ili upotrebljava uslugu podrške.

 

3. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka u aplikaciji Tachograph Driver App

 

Vaši podatci obrađuju se isključivo na temelju sljedećih propisa o zaštiti podataka (pravna osnova):

 

Obrada podataka (svrha)

Pravna osnova

Razdoblje čuvanja

Kontakt / interakcija s društvom Continental

(npr. obrazac za kontakt, čavrljanje itd.)

Čl. 6 st. 1 lit. b GDPR-a (performanse ugovora)

Vaši će se podaci izbrisati nakon obrade vašeg zahtjeva. Pretpostavljamo konačnu obradu ako se iz okolnosti može zaključiti da je dotična stvar konačno razjašnjena.

 

Kako bi se osigurala prethodno spomenuta obrada podataka, prosljeđujemo podatke sljedećim pružateljima usluga (u nastavku teksta: PRUŽATELJI USLUGA):

Pružatelj usluga

Adresa

Atos Information Technology GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 81739 Munchen Njemačka

 

PRUŽATELJ USLUGA prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke u naše ime na temelju sporazuma o obradi podataka o narudžbi.

 

4. Prava subjekta obrade podataka

 

Željeli bismo istaknuti da kao subjekt obrade podataka imate sljedeća prava u vezi s obradom svojih osobnih podataka sukladno EU-ovoj Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR):

 

  • Pravo na povlačenje pristanka u bilo kojem trenutku prema čl. 7 st. 3 EU GDPR
  • Prava na informacije sukladno čl. 13 i čl. 14 EU GDPR
  • Pravo na informacije sukladno čl. 15 EU GDPR
  • Pravo na ispravak sukladno čl. 16 EU GDPR
  • Pravo na brisanje sukladno čl. 17 EU GDPR
  • Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18 EU GDPR
  • Prenosivost podataka sukladno čl. 20 EU GDPR
  • Pravo na prigovor u bilo kojem trenutku sukladno čl. 21 EU GDPR
  • Pravo na podnošenje žalbe nadležnom tijelu sukladno čl. 77 EU GDPR

Ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, ili koji služe za uspostavu, provođenje ili obradu pravnih zahtjeva, obrada osobnih podataka potrebnih za to može se obavljati bez obzira na vaš prigovor ili zahtjev za brisanje.

 

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s tim obratite se našoj osobi odgovornoj za privatnost:


E-adresa: dataprotection@conti.de

 

Svoj opoziv ili zahtjeve povezane s ostvarivanjem navedenih prava pošaljite pisanim putem ili e-poštom na:

 


Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Njemačka
E-pošta: info@vdo.com
 

5. Zaštita pohranjenih podataka

 

Naše poduzeće i naš pružatelj usluga Atos Information Technology GmbH primjenjuju tehničke i organizacijske sigurnosne mjere u svrhu zaštite osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnima od manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neovlaštenih osoba. Sigurnosne mjere neprestano se unapređuju i prilagođavaju sukladno najmodernijoj tehnologiji. Moguće je da podatke otkrivene u nešifriranom obliku vide treće strane. Stoga želimo istaknuti da se s obzirom na prijenos podataka preko interneta (npr. pri komunikaciji e-poštom) ne može jamčiti siguran prijenos. Osjetljivi podatci stoga se ne smiju uopće prenositi ili se smiju prenositi samo preko sigurne veze (SSL).

 

6. Završne odredbe

 

Continental zadržava pravo na izmjenu ili dopunu ove izjave o zaštiti podataka u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti pod uvjetom da su promjene razumne za korisnika i uzimajući u obzir interese aplikacije Tachograph Driver App. To je posebno slučaj ako su izmjene nužne i nisu povezane ni s kakvim nedostatcima za korisnika, npr. pri promjeni podataka za kontakt, dodavanja dodatnih usluga ili slično.

 

U svakom slučaju, Continental će obavijestiti korisnika o izmjeni ove izjave o zaštiti podataka odgovarajućom obaviješću, ali najmanje 14 dana prije predviđenog stupanja izmjene na snagu. Informacije se šalju e-poštom na e-adresu koju je korisnik naveo pri registraciji ili preko skočnog prozora ako prethodno nije obavljena registracija.

 

Kako bi se mogao nastaviti koristiti aplikacijom Tachograph Driver App, korisnik mora dati svoju privolu za izmijenjenu izjavu o zaštiti podataka. To se čini označivanjem okvira preko potvrde kad se pojavi skočni prozor ili kad se ponovno prijavite.

 

Pružatelj ove aplikacije jest:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Njemačka

Telefon: +49 511 / 938-01

Telefaks: +49 511 / 938-81 770

E-pošta: info@vdo.com

Direktori: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Sudski registar: Okružni sud u Hanoveru HRB 59424

PDV ID br.: DE814950663

Status: 28.07. 2021.

 

Follow us