Δήλωση προστασίας δεδομένων της Continental Automotive GmbH για την εφαρμογή "Tachograph Driver App" από τις 28 Ιουλίου 2021

Η Continental Automotive GmbH παρέχει την εφαρμογή “Tachograph Driver App” για smartphone. Αυτή η εφαρμογή καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των νόμιμα προβλεπόμενων χρόνων οδήγησης και τη λειτουργία του ταχογράφου σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για τη χρήση απαιτείται έγκυρη κάρτα οδήγησης και η συσκευή SmartLink για επικοινωνία με τον ταχογράφο.

Η εφαρμογή Tachograph Driver App σε λειτουργία εκτός σύνδεσης επιτρέπει στους οδηγούς με έγκυρη κάρτα οδηγού να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τους υπόλοιπους χρόνους οδήγησης. Η τρέχουσα εγγραφή του ταχογράφου εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον, οι χειροκίνητες καταχωρήσεις ώρας (π.χ. κατά την επιβίβαση σε πλοίο) μπορούν να γίνουν και να αποθηκευτούν στον ταχογράφο.

 1. Γενικά


Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Continental Automotive GmbH για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού, μπορεί να μεταβιβαστεί στις εταιρείες που συνδέονται με την Continental Automotive GmbH κατά την έννοια των §§ 15 ff. (Γερμανικός) Νόμος περί Stock Corporation σύμφωνα με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της Continental.

 

 1. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή Tachograph Driver App

Η χρήση της εφαρμογής Tachograph Driver App απαιτεί μόνο την εγκατάσταση και τη συγκατάθεση με τους όρους χρήσης αυτής της εφαρμογής.

Η εφαρμογή επιτρέπει μόνο τη συλλογή/επεξεργασία δεδομένων που ξεκινά ο χρήστης, η οποία μπορεί επίσης να περιέχει προσωπικά δεδομένα του χρήστη (καθώς και δεδομένα του οχήματος του). Τα δεδομένα του ταχογράφου δεν μεταδίδονται στην Continental. Η συλλογή δεδομένων της Continental περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης εκκινεί μηνύματα σφάλματος ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία υποστήριξης.

 

 1. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων στην εφαρμογή Tachograph Driver App

 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά με βάση τους ακόλουθους κανονισμούς προστασίας δεδομένων (νομική βάση):

 

Επεξεργασία δεδομένων (σκοπός)

Νομική βάση

Περίοδος αποθήκευσης

Επαφή / αλληλεπίδραση με την Continental

(π.χ. φόρμα επικοινωνίας, συνομιλία κτλ.)

‘Αρθρο. 6 παράγρ. 1 lit. β GDPR (εκτέλεση της σύμβασης)

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την επεξεργασία του αιτήματος σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης. Υποθέτουμε τελική επεξεργασία εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι το εν λόγω θέμα έχει οριστικά διευκρινιστεί.

 

Για να διασφαλίσουμε την προαναφερόμενη επεξεργασία δεδομένων, διαβιβάζουμε δεδομένα στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών (εφεξής ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

Πάροχος υπηρεσιών

Διεύθυνση

Atos Information Technology GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 81739 Μόναχο Γερμανία

 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας βάσει συμφωνίας για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών.

 

     4. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (EU GDPR):

 

 • Δικαίωμα ανάκλησης δεδομένης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθ. 7 Παρ. 3 ΕΕ GDPR
 • Δικαιώματα πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο. 13 και Άρθ. 14 ΕΕ GDPR
 • Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθ. 15 EΕ GDPR
 • Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθ. 16 ΕΕ GDPR
 • Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθ. 17 EΕ GDPR
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 18 ΕΕ GDPR
 • Φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 20 EΕ GDPR
 • Δικαίωμα αντίρρησης ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθ. 21 ΕΕ GDPR
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο. 77 EΕ GDPR

Εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή που χρησιμεύουν για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητη για αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά την αντίρρησή σας ή το αίτημά σας για διαγραφή.

 

Ερωτήσεις σχετικά με αυτό, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων:


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:dataprotection@conti.de

 

Παρακαλούμε αποστείλετε την ανάκληση ή τα αιτήματά σας σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εγγράφως ή με email στη διεύθυνση:

 


Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Ανόβερο, Γερμανία
Email: info@vdo.com

 1. Προστασία επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων

 

Η εταιρεία μας και ο πάροχος υπηρεσιών μας Atos Information Technology GmbH χρησιμοποιούν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχετε θέσει στη διάθεσή μας από χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς και προσαρμόζονται σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τα δεδομένα που αποκαλύπτονται σε μη κρυπτογραφημένη μορφή ενδέχεται να προβληθούν από τρίτους. Θα θέλαμε λοιπόν να επισημάνουμε ότι όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail), δεν είναι εγγυημένη η ασφαλής μετάδοση. Επομένως, τα ευαίσθητα δεδομένα είτε δεν πρέπει να μεταδίδονται καθόλου είτε μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL).

 

      6.Τελευταίες διατάξεις

 

Η Continental διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να προσθέσει σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές είναι εύλογες για τον χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της εφαρμογής Tachograph Driver App. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν οι αλλαγές ουσιαστικά δεν συνδέονται με μειονεκτήματα για τον χρήστη, π.χ. κατά την αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, την προσθήκη πρόσθετων υπηρεσιών ή παρόμοια.

Σε κάθε περίπτωση, η Continental θα ενημερώσει τον χρήστη για μια αλλαγή σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων με κατάλληλη ειδοποίηση, αλλά τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την πρόθεση να τεθεί σε ισχύ η αλλαγή. Οι πληροφορίες αποστέλλονται με e-mail στη διεύθυνση e-mail που παρέχει ο χρήστης κατά την εγγραφή ή μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου εάν δεν έχει γίνει προηγούμενη εγγραφή.

Για να μπορέσει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Tachograph Driver App, ο χρήστης πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του στην τροποποιημένη δήλωση προστασίας δεδομένων. Αυτό γίνεται επιλέγοντας το πλαίσιο μέσω opt-in όταν εμφανιστεί το παράθυρο Po-Up ή όταν συνδεθείτε ξανά.

 

Ο πάροχος αυτής της εφαρμογής είναι:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Ανόβερο, Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 511 / 938-01

Φαξ: +49 511 / 938-81 770

Email: info@vdo.com

Διευθύνοντες σύμβουλοι: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Εμπορικό μητρώο: Ανόβερο Τοπικό Δικαστήριο HRB 59424

ΑΦΜ: DE814950663

Κατάσταση: 28.07.2021

 

 

 

Follow us